« New Scholarship Opportunity for Estonian high school students - FLEX Comes to Estonia! | Main | Estonian Students Fund in USA »
Friday
Sep252015

Eesti-teemalised loengud välismaa kõrgkoolis

Välisõppe nõukogu pakub toetust Eesti-teemaliste loengute pidamiseks välismaa kõrgkoolis.Toetust võivad taotleda nii eestlased kui ka välismaalased, kes on huvitatud ja pädevad Eesti teemadel välismaa õppuritele kõnelema.

Taotluse palume esitada hiljemalt 15. oktoobril. Toetuse saajad avaldatakse veebilehel hiljemalt 20. novembril.
Eesti-teemaliste loengute toetuse eeskiri (link)

Taotlemise tingimused lühidalt:
- toetus on mõeldud Eesti kultuuri-, ajaloo- ja ühiskonnateemaliste või eesti keelt käsitlevate loengute pidamiseks välismaa kõrgkoolis;
- loengud peavad toimuma lühema aja jooksul (4 kuni 20 at);
- toetust võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab  pädevuse Eesti-teemalisi loengute pidamiseks. Välismaalane peab oskama eesti keelt vähemalt B1 tasemel, et täita ja esitada eestikeelsed dokumendid;
- taotleja võib õppida või töötada samas ülikoolis;
- loengute toimumise aja ja muud tingimused peab lektor ise välismaa kõrgkooliga kokku leppima;
- toetuse suuruse arvestamisel võetakse aluseks akadeemiliste tundide arv ja kõrgkooli lektori tunnitasumäär (tuleb märkida taotluses);
- toetuse määramise ja selle suuruse otsustab Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi nõukogu;
- toetuse saajaga sõlmib Eesti Instituut toetuse kasutamise lepingu.
Toetuse taotlemine

Taotlemiseks tuleb saata:
- veebis täidetud taotlusvorm;
- lektori eestikeelne CV (lisada taotlusvormile);
- välismaa kõrgkooli kinnituskiri loengute läbiviimiseks (lisada taotlusvormile või saata e-posti aadressil katrin.maiste@estinst.ee);
- soovituskiri Eesti residendist juriidiliselt või füüsiliselt isikult (lisada taotlusvormile või saata e-posti aadressil katrin.maiste@estinst.ee);

Aruandlus
Toetuse saaja peab esitama loengute toimumise kohta sisulise aruande kahe nädala jooksul pärast külalisloengute lõppu.

Kontakt:
Eesti Instituut
Katrin Maiste
välisõppe sekretariaadi juhataja
+372 631 4355