« 2017 Black Ribbon Day Remembrance | Main | Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aastakoosolek Stockholmis. »
6:27PM

Stanford University Library Accepts Donations of Estonian books

Uus elu vanadele raamatutele – kuidas projektiga läinud on?

Liisi Esse, Ph.D., Stanfordi Ülikooli Raamatukogu

liisi.esse@stanford.edu, (650) 736-4724

ERKÜ selle aasta aprillikuises uudiskirjas ilmus artikkel “A New Life for Old Books”, mis andis teada ERKÜ ja Stanfordi Ülikooli Raamatukogu uuest koostööprojektist, mille eesmärk on aidata soovijatel annetada Eesti ja Balti ajaloo, kirjanduse ning kultuuri alaseid raamatukollektsioone Stanfordi Ülikooli Raamatukogule ja ka teistele USA teadusraamatukogudele. Raamatukogud saavad projekti käigus täiendust oma Balti kogudele ning inimestel avaneb võimalus leida hea rakendus oma raamatukollektsioonidele, mida aja möödudes ehk enam ei kasutata, ent mille äraviskamine kõlab mõeldamatult nende kogude teadusliku, kirjandusliku ning väga sageli ka emotsionaalse väärtuse tõttu.

Kolm kuud pärast projekti algust on paras aeg teha vahekokkuvõte selle kulgemisest ning jagada ERKÜ uudiskirja lugejatega meie kõigi siirast rõõmu projekti hoogsa alguse üle. Nimelt on viimaste kuude jooksul võtnud Stanfordi Ülikooli Raamatukoguga ühendust 21 inimest, kes on soovinud kas enda või oma vanemate raamatukogud riiulitelt või keldrist kokku pakkida ning USA teadusraamatukogudele kinkida. Stanford on seni jõudnud vastu võtta ja kataloogida 18 kollektsiooni kokku 728 raamatuga. Kollektsioonidega saabunud 979 duplikaati ehk teost, mis Stanfordi kogudes juba olemas olid, on saadetud või saadetakse lähikuudel Stanfordi partnerülikoolide UCLA, University of Washingtoni ning University of Pittsburghi raamatukogudele. Kokku on seega leitud uus kodu 1707 raamatule!

Annetatud raamatute ja ka üksikute perioodiliste väljaannete ampluaa on olnud rõõmustavalt lai: saadetud on nii paguluses ilmunud ilukirjandust (eelkõige Orto, Eesti Kirjanike Kooperatiivi poolt avaldatu) ja tõlketeoseid kui ka Nõukogude perioodil ning taasiseseisvunud Eestis avaldatud teadus- ja ilukirjandust. On väga keeruline öelda, millised neist raamatutest on vähem või rohkem “väärtuslikud”; sageli on võimatu ennustada, milliseid raamatuid meie tudengid ja uurijad kunagi tulevikus kasutama hakkavad, ning samuti on oluline ülikooliraamatukogude terviklikkus ehk asjaolu, et need kataks erinevaid teemasid, kirjastusi ja autoreid. Küll aga võib kollektsioonide haruldasemateks ehk vähemlevinud osadeks pidada 1920.–1930. aastate Eestis ning 1940. aastatel DP-laagrites avaldatud teoseid, mida USA raamatukogudes reeglina väga palju ei leidu ning mille tellimine antikvariaatidest alati kõige kergem ülesanne ei ole. Eraldi mainimist väärib ka Maie Kaarsoo Herricku poolt annetatud 1970. aastatel ilmunud lasteraamatute kogu: kuivõrd Stanford reeglina lastekirjandust selle ilmudes ei osta, on annetused peamine viis, kuidas seda tüüpi materjali kogudesse lisada ning näiteks Ida-Euroopa lasteraamatute analüüsiga tegelevaid uurijaid tulevikus rõõmustada.

Ehkki loodame, et sooviavalduste tulv veel nii pea ei lõpe, ning julgustame kõiki huvitatuid meiega telefonitsi või e-posti teel ühendust võtma, palume selleks, et saaksime võimalikult suure arvu annetusi sisse võtta, sooviavaldajatel edaspidi saata meile esmalt nimekiri raamatutest. Kuivõrd Stanford võtab igast raamatust vastu vaid ühe eksemplari ning duplikaate reeglina kogusse ei lisa, aitaks nimekiri enne saatmist duplikaadid eraldada ning raamatute saatmise ja hoiustamisega seotud kulusid vähendada.

Stanfordi Ülikooli Raamatukogu ja ERKÜ soovivad siinkohal tänada kõiki seniseid annetajaid: Agnes Resen, Aime Andra, Aino Parlo, Arvi Kivi, Endel Jaska, Hele Mall Sibul, Helmut Saarts, Tiiu Jürvetson, Karen Allen, Katrin Veinberg Rogers, Lea Kiik (Baltimore’i Eesti Kool), Anna Neuhaus, Maie Kaarsoo Herrick, Leo ja Mary Ann Parts, Silvi Luell, Toomas Raag, Tiit ja Kay Koppel ning Mart Männik.

============================================================================================================

 A new life for old books – where are we with the project?

In its April newsletter, EANC published an article, “A New Life for Old Books,” announcing a new collaborative project with the Stanford University Libraries (SUL) that aims to help people to donate collections of books on Estonian and Baltic history, literature, and culture to the SUL as well as to other research libraries in the United States. While the libraries are happy to strengthen their Baltic collections that way, the project also gives an opportunity to those wishing to find use to their book collections that they themselves do not need any more but that they also do not want to simply discard due to the scientific, literary, and very often also emotional value of books.

Three months into the project, it is a suitable time to share the good news about its energetic kick-off: over the past months, 21 people have contacted SUL, wishing to pack up their collections from shelves or basements and donate these to U.S. research libraries. SUL has so far received and cataloged 18 collections with a total of 728 books. In addition, 979 duplicate items (i.e. titles that SUL already had in its collection) were forwarded or are in the process of being forwarded to SUL’s partner libraries of UCLA, the University of Washington, and the University of Pittsburgh. In total, 1,707 books have found a new home!

The scope of donated books and periodicals is wide: we have received titles published by the Baltic diaspora (especially books published by Orto and Eesti Kirjanike Kooperatiiv), significant translations, as well as literary works and studies published during the Soviet period and in post-1991 Estonia. It would be difficult to say which of these books are more valuable: it is often impossible to predict what types of books our students and researchers will be using in the (distant) future and it is also important for our collection to have a wide scope, i.e. to cover a range of topics, publishers, and authors. That being said, one can point out titles that are rarer or hard to find elsewhere, such as books published in interwar Estonia or in DP camps after the Second World War. As a rule of thumb, these titles do not make it to U.S. research libraries and it is often difficult to track them down in antiquaries. A collection of children’s books published in Estonia in the 1970s and donated to SUL by Maie Kaarsoo Herrick is also worth mentioning here: while SUL usually does not buy children’s books, donations are the main way of acquiring that type of material, and we hope that this small collection will prove useful to future researchers analyzing the Soviet-era children’s books in Eastern Europe.

While we hope that the flood of calls and emails will not stop anytime soon and we encourage all those interested in joining the project to contact us, we also ask potential donors to provide inventories of their collections, if possible. Since SUL can acquire only one copy of each title, we are interested in making selections before shipping the material to us in order to bring down shipping and storage costs and thus maximize the number of donations we are able to acquire.

The Stanford University Libraries and EANC wish to thank all donors who have sent us their collections since the beginning of the project: Agnes Resen, Aime Andra, Aino Parlo, Arvi Kivi, Endel Jaska, Hele Mall Sibul, Helmut Saarts, Tiiu Jürvetson, Karen Allen, Katrin Veinberg Rogers, Lea Kiik (Baltimore Estonian School), Anna Neuhaus, Maie Kaarsoo Herrick, Leo and Mary Ann Parts, Silvi Luell, Toomas Raag, Tiit and Kay Koppel, and Mart Männik.

PrintView Printer Friendly Version