« Estonian-American activist, longtime head of Estonian World Council Jaak Juhansoo dies at 74 | Main | Mary B. Nippert is new Honorary Consul of Estonia for Ohio and Kentucky. »
1:06PM

Foreign Minister Marina Kaljurand’s message to Estonian expatriates on the occasion of 25th Anniversary of the Restoration of Independence of Estonia /Välisminister Marina Kaljuranna tervitus väliseestlastele Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 25. aastapäeval 

20. August 2016 - 9:19

Dear friends,

Today we celebrate the 25th anniversary of the restoration of the Republic of Estonia. Surely many of you remember the anxious days in August 1991. Today 25 years ago the Supreme Council of the Republic of Estonia functioning as a parliament adopted the Resolution on the national independence of Estonia that restored the independence of Estonia. Years of hard work and fighting for Estonia’s independence preceded 20 August both in occupied Estonia and in exile. Estonians in exile carried the legal continuity of the Republic of Estonia, explained what had happened to the Baltic states and the importance of non-recognition policy, distributed information on the situation in Estonia, preserved and developed the Estonian language, culture and civic society.

In his new year’s address in 1993 Lennart Meri said the following: “But the restoration of a state is not as simple as pressing a lamp button which will instantly overpour you with biblical light. A state is born like a baby - in labour and pains. Still, like a baby it is born of love and itself gives birth to love.” Many people forced to leave Estonia against their will and Estonians born abroad have contributed to rebuilding Estonia and to its development. Many of them have helped reconstruct the Estonian Ministry of Foreign Affairs and Representations, many of them are my good colleagues even today and many are still working on ensuring Estonia’s security and developing foreign relations.

Estonia has changed and achieved a lot in the 25 years of freedom following the restoration of independence. Estonia has changed from a totalitarian society into a country, where human rights are respected, freedom of speech applies and the principles of democracy and rule of law are followed. Estonia is a NATO ally, a member of the European Union and belongs to other most important international organisations. We work every day to remain a trustworthy partner and an ally and to share our values with other countries. During the second half of next year Estonia will face a huge responsibility, Presidency of the Council of the European Union.

For 25 years there is no iron curtain between Estonians living in Estonia and Estonians abroad. In a globalised and mobile world the two terms have lost their former meaning and instead of talking about Estonians at home and expatriates, we talk more and more about “global Estonians”. Entrepreneur Rainer Sternfeld active both in the US and Estonia recently said at the Opinion Festival in Paide that Estonian border is where Estonians are and he does not feel like he has been away from home because technical solutions enable him to keep in touch.

Different estimates say that there are around 120,000 – 200,000 people from Estonia living abroad. It’s our greatest potential. Among yourselves are people that went abroad before the Republic was declared, those who fled from occupation but also people that have left during the past 25 years for shorter or longer periods. All of you have a connection with Estonia, your Estonian story, your dreams about Estonia. We are all connected by a wish that Estonia would do great. I believe that most of you keep in touch with developments in Estonia, are happy with the country’s successes and are worried about challenges facing Estonia. Everyone of us – regardless of where we are – has a chance to contribute to the improvement and future of Estonia.  
Estonia’s global influence today is much stronger that one would assume from our small population. It’s partly because of you who are unofficial representatives of Estonia in different parts of the world. You introduce Estonia and share information about Estonia, you help to make Estonia more visible, you speak about Estonian language and culture. Thanks to you my work and my colleagues’ work of introducing Estonia as diplomats is much easier.  

Just like Estonia needs the support of Estonians living abroad, you need the support of Estonia. Every Estonian Representation abroad has to keep in touch with Estonians living in the respective country. Our Representations ask you to come together during the holidays important to our country and our nation, they help to organize local culture events, share information and keep in touch with the local Estonian community.

The concept of the 12th Youth Song and Dance Celebration taking place in Tallinn next year is roots that connect us to Estonia wherever our life takes us and we welcome Estonians from near and far. You all, too. In 2018 the Republic of Estonia will celebrate its 100th Independence Day and we will celebrate it all over the world, regardless of the location, regardless of where we are at that point.

The independence of Estonia is a reason to be happy about our country, our land and our nation. Long live Estonia!

===========================================================================================================

20. August 2016 - 9:07

Head sõbrad,

Täna tähistame Eesti Vabariigi taastamise 25. aastapäeva. Küllap mäletavad paljud teist ärevaid augustipäevi 1991. aastal. Täna, 25 aastat tagasi võttis parlamendi kohuseid täitev Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, millega taastati Eesti iseseisvus. 20 augustile eelnes aastatepikkune töö ja võitlus Eesti vabaduse eest nii okupeeritud Eestis kui paguluses. Paguluses elavad eestlased kandsid edasi Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust, selgitasid välismaal Balti riikidega juhtunut ja mittetunnustamise poliitika tähtsust, levitasid informatsiooni kodu-Eesti olukorra kohta, säilitasid ja arendasid Eesti keelt ja kultuuri ning kodanikuühiskonda.

Oma uusaastaläkituses ütles Lennart Meri 1993. aastal järgmist: „Riigi taastamine ei ole lambinupule vajutamine, millest hetkega sünnib piibellik valgus. Riik sünnib nagu laps: valude ja vaevadega. Aga nagu laps, sünnib ta armastusest ja sünnitab omakorda armastust“.  Eesti ülesehitamisse ja arengusse on panustanud paljud Eestist oma tahte vastaselt lahkuma pidanud ja võõrsil sündinud eestlased. Paljud neist on aidanud taasluua Eesti välisministeeriumi ja esindusi, mitmed on ka täna minu väga head kolleegid, ja mitmed neist tegelevad ka praegu igapäevaselt Eesti julgeoleku kindlustamise ja välissuhete arendamisega.

25 taasiseseisvumisele järgnenud vabadusaastaga on Eesti väga palju muutunud ja väga palju saavutanud. Totalitaarsest ühiskonnast on Eesti muutunud riigiks, kus austatakse inimõigusi, kehtib sõnavabadus ja järgitakse demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. Eesti on NATO liitlane, Euroopa Liidu liikmesriik, kuulub mitmetesse teistesse rahvusvahelistesse kõige olulisematesse organisatsioonidesse. Töötame igapäevaselt selle nimel, et olla usaldusväärseks partneriks ja liitlaseks, et jagada oma väärtusi ka teistele riikidele. Järgmise aasta teisel poolel ootab Eestit ees vastutusrikas eesistumine Euroopa Liidus.

Juba 25 aastat ei ole Kodu-Eesti ja Välis-Eesti vahel raudset eesriiet. Globaliseerunud ja mobiilses maailmas on need mõisted kaotanud oma endise tähenduse ning kodu- ja väliseestlase asemel räägime järjest rohkem „globaalsetest eestlastest“. USAs ja Eestis tegutsev Eesti ettevõtja Rainer Sternfeld ütles hiljuti Paides toimunud arvamusfestivali järgmist: Eesti piir on seal, kus on eestlased, ning ta ei tunne, et oleks kodust ära olnud, sest tehnilised lahendused võimaldavad sidet hoida.

Eri hinnanguil elab praegu väljaspool Eestit umbes 120 000 – 200 000 Eestist pärit inimest. See on meie suur potentsiaal. Teie seas on nii enne meie Vabariigi sündi võõrsile läinuid, okupatsiooni eest pagenuid aga ka viimase 25 vabadusaasta jooksul mujale lühemaks või pikemaks ajaks siirdunuid. Teil kõigil on Eestiga oma side, teil kõigil on Eestiga oma lugu, teil kõigil on Eestiga oma unistused. Meid kõiki ühendab soov, et Eestil läheks hästi. Usun, et enamus teist hoiab end kursis Eesti arengutega, rõõmustab riigi kordaminekute üle ja valutab südant Eesti murekohtade pärast. Igaühel meist – olenemata sellest, kus me oleme – on võimalus anda oma panus Eesti arengusse, Eesti tulevikku. 

Eesti globaalne mõju on tänapäeval märksa suurem kui meie väike rahvaarv seda eeldaks. Osaliselt on see nii just tänu teile, kes te olete maailma eri paigus Eesti mitteametlikeks esindajateks – tutvustate oma asukohamaal Eestit, jagate Eesti kohta informatsiooni, aitate suurendada Eesti nähtavust, räägite Eesti keelest ja kultuurist. Tänu teile on minu ja minu kolleegide töö Eesti tutvustamisel diplomaatidena palju lihtsam.  

Nii nagu Eesti vajab väljaspool Eestit elavate eestlaste toetust, vajate ka teie Eesti tuge. Iga Eesti välisesinduse üheks tööülesandeks on asukohamaal elavate eestlastega sideme hoidmine. Meie esindused kutsuvad teid kokku meie riigile ja rahvale oluliste tähtpäevade puhul, aitavad organiseerida kohapeal kultuuriüritusi, levitada teavet ja hoida sidet kohaliku eesti kogukonnaga.

Järgmisel aastal toimub Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupidu, mille teemaks on juured, mis seovad meid Eestiga, ükskõik kuhu meid elutee ka viib ja kuhu on oodatud kõik eestlased lähedalt ja kaugelt. Ka teie, kõik. Ülejärgmisel aastal tähistame koos Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, ja seda tähistame me igal pool üle maailma, olenemata asukohariigist, olenemata sellest, kus me parajasti oleme.

Eesti iseolemine annab meile põhjuse tunda erilist rõõmu oma riigist, oma maast, oma rahvast. Elagu vaba Eesti!

Videotervitus link:https://vimeo.com/179426388

 

PrintView Printer Friendly Version