« Reception for new Music Director of the Sarasota Orchestra, Anu Tali and Estonian Ambassador Marina Kaljurand | Main | Tõnu Kaljuste wins a Grammy in the Best Choral Performance category for his work on Arvo Pärt’s “Adam’s Lament”! »
1:50PM

Preserve your family’s history! Stanford University Libraries and the Museum of Occupations in Tallinn collecting Estonian expats’ family / Stanfordi Ülikooli Raamatukogu ja Okupatsioonide Muuseum Tallinnas ootavad väliseestlaste perekonnaraamatuid

Starting in January 2014, Stanford University Libraries (SUL) and the Museum of Occupations are conducting a campaign to collect Estonian expat community members’ family photobooks. The goal of the project is to help preserve the cultural heritage of Estonians’ journey to and life in the USA, Canada, Australia and other countries. Creating family photobooks gives families themselves a chance to decide on the selection of the material (photos, letters, documents) and stories they wish to preserve for future generations, and to compile these memoirs and memorabilia into one book.

A family photobook is a collection of stories and documents, which tells the story of one family by using text (facts, memoirs, captions) and pictures (photos, snapshots of documents). The collection may focus on the life story (or parts of the life story) of one or a few persons, or on the story of the family as a whole. In order to make such a compendium, one needs to gather suitable material, form a chronological or thematical, handwritten or computer-based text using the material, and add copies or scans of photos and documents. Finally, the text may be printed and/or binded.   It is a great project for any family!   Many on-line photo services (example: Snapfish and Shutterfly) lead the photobook maker through the process of compiling a book and then ordering printed copies.

SUL and the museum are expecting to collect material pertaining to WWII (Soviet and German occupations, escaping Estonia, life in DP camps) as well as the periods preceding (life in Estonia before WWII) and succeeding it (life in USA, Canada etc.). One of the aims of collecting the photobooks is, with the permission of photobook donors, to develop an exhibit from the material in the future.
Both those, who already have compiled such photobooks of their families, and those who are only wondering about doing so, are most welcome to get in touch with SUL and the museum:

Liisi Eglit, Assistant Curator for Estonian and Baltic Studies, Stanford University Libraries (Liisi.Eglit@stanford.edu,  (650) 847-9115)
Kadri Viires, Director of the Museum of Occupations (kadri@okupatsioon.ee

===========================================================================================

Stanfordi Ülikooli Raamatukogu ja Okupatsioonide Muuseum alustavad jaanuarist 2014 väliseestlaste perekonnaraamatute kogumiskampaaniaga ning ootavad kõiki huvitatuid projektis kaasa lööma. Projekti eesmärk on aidata talletada kultuuripärandit, mis valgustab eestlaste (pagulas)teekonda Eestist lahkumisel ning elu USAs, Kanadas, Austraalias jt välisriikides. Projekt viiakse läbi tähendusrikkal ajal, mil II maailmasõja aegsest suurest põgenemisest möödub 70 aastat.

Perekonnaraamatute ja –albumite kogumine annab seejuures perekondadele endale võimaluse teha selektsioon materjalist (fotod, kirjad, dokumendid) ja lugudest, mida nad järgmiste põlvkondade jaoks talletada soovivad, ning siduda need mälestused ja dokumendid kokku üheks trükiseks neile sobival kujul.

Perekonnaraamat või –album on tavapäraselt lugude ja dokumentide kollektsioon, mis jutustab nii teksti (faktoloogia, mälestused, pildiallkirjad) kui piltide (fotod, dokumentide ülespildistused) abil ühe perekonna/suguvõsa loo. Tegu võib olla nii ühe/mitme inimese eluloo või selle katkete edasiandmisega kui kogu perekonna ajaloole pühendatud kogumikuga. Kogumiku koostamiseks tuleb koguda kokku sobiv materjal, see kas käsikirjaliselt või arvuti abil kronoloogiliseks või temaatiliseks jutuks vormida ning lisada juurde fotode ja dokumentide koopiad või ülespildistused. Arvuti abil koostatud kogumiku võib välja printida ning soovi korral köita.

Raamatukogu ja muuseum koguvad nii II maailmasõja aega (Nõukogude ja Saksa periood, Eestist põgenemine, elu DP-laagrites) kui varasemat (elu Eestis enne II maailmasõda) ja hilisemat perioodi (elu sihtriigis) kajastavaid perekonnaraamatud. Samuti on oodatud nende eestlaste lood, kes on Eestis lahkunud hiljuti, pärast 1991. a.

Kogumiskampaania üks eesmärke on kogutud raamatutest annetajate loal näituse koostamine.

Raamatukogu ja muuseum kutsuvad endaga ühendust võtma nii neid, kel sarnased raamatud/albumid juba oma perekonna või suguvõsa kohta olemas, kui neid, kel see idee alles loomisjärgus:

Liisi Eglit, Eesti ja Balti õpingute assisteeriv kuraator, Stanfordi Ülikooli Raamatukogud (Liisi.Eglit@stanford.edu,  (650) 847-9115)

Kadri Viires, Okupatsioonide Muuseumi direktor (kadri@okupatsioon.ee) 

PrintView Printer Friendly Version