NEWS

12:21PM

Estonian community abroad wants more attention from state

TALLINN - An organization representing the Estonian community abroad has called for the Estonian government and parliament to pay more attention to issues concerning Estonian expats abroad, establish the day of commemorating the great escape as a national holiday as well as include refugee topics in school curricula.

BNS hereby publishes the proposals of the resolution adopted by the plenary of the Estonian World Council on Thursday in its original form:

"In order to strengthen relations between the state of Estonia and Estonians living abroad, the plenary of the Estonian World Council makes the following proposals:

- To create a joint work group in the government that would handle issues concerning the Estonian diaspora and establish the position of a representative of Estonian expats, either a minister or secretary general;

- To restore the financing of the compatriots program to an extent equivalent to that preceding the 2008 economic crisis. The Estonian World Council wants at least three representatives of the Estonian World Council to belong to the program's supervisory board;

- To consistently include representatives of the Estonian World Council in the creation processes of all laws concerning Estonian diasporas and their successors. To inform the Estonian World Council according to the good custom of involvement if law amendments regarding us are under public discussion in Estonia;

- To establish an official Estonian diaspora committee in the parliament that will meet at least twice a year to discuss issues concerning Estonian expats, cooperation and strengthening worldwide Estonianness. The reports of the committee to be public and recommended to sectoral ministries. The state would be responsible for financing the committee and the committee would start work in fall of this year;

- To establish the day of commemorating the great escape as a national holiday. To erect a monument at the port of Tallinn for refugees of September 1944, when an unknown number of the citizens of the Republic of Estonia died.

- The Estonian World Council is suggesting that the Ministry of Education and Research introduce chapters in history and literature curricula that introduce refugee history."

The Estonian World Council also adopted a separate resolution, in which the council calls for the government and parliament to deal with the issue of teaching the Estonian language to Estonian children living abroad by submitting a list of suggestions for ensuring that.

The Estonian World Council in its statement recognized and thanked the parliament and government for their steps in promoting a democratic Republic of Estonia. "Estonia's success in the world is striking and deserves attention," the resolution said.

"Estonia's national independence, the sustainable development of its population and culture is also the central aim of the activity of the Estonian World Council since the establishment of the organization in 1954. Our member organizations and their representatives are like Estonia's citizen diplomats and image consultants, who are active daily in many countries in the world. The Estonian World Council as a global umbrella organizations stands for the protection of the joint interests of the Estonian diaspora both in Estonia and all over the world," the resolution said.

The Estonian World Council connects Estonians living outside Estonia who wish to make a contribution to the sustainable development of Estonia. Approximately 200,000 Estonians are currently living outside Estonia.

"The inclusion of the diaspora for the benefit of Estonia is an opportunity and resource the use of which is in the hands of the parliament and government themselves," the Estonian World Council said in its resolution.

The Estonian World Council is to hold its plenary sitting in Tallinn from May 3 to May 5, the focus of which is strengthening the relations between the Estonian state and global Estonians.

6:39PM

Eesti laste õigus oma emakeelele vajab kaitset ka väljaspool Eestit! Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu resolutsioon

Eesti Vabariigi põhiseaduses deklareeritakse: Eesti riik on loodud pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Eesti riik peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 30 sätestab lapse õiguse oma emakeelele ja kultuuripärandile elukohariigist hoolimata.

ÜEKN juhib Eesti Vabariigi Riigikogu ja Valitsuse tähelepanu sellele, et

-        Eesti Vabariigi kodanike ja eesti emakeelega laste õigusi oma keelele ja kultuuripärandile on vaja kaitsta ka väljaspool Eesti Vabariigi piire.

-        seadusandja peab kultuuri-, noorsootöö- ja keeleküsimuste aruteludesse ja seadusloome protsessidesse kaasama ka diasporaa esindajate katusorganisatsioonid.

-        globaalsete eestlaste laste emakeele, ajaloo ja kultuuriloo alaste teadmiste edendamiseks on vaja üldist strateegiat ja igaühele ligipääsetavaid meetmeid, sh tasuta kaasaegseid digitaalseid õppesüsteeme. Strateegia ja meetmete väljatöötamiseks on vaja kaasata sihtrühma esindajad.

-        välismaal töötavate eesti keele õpetajate väljaõpe ja täiendkoolitus peab olema Eesti riigi südameasi.

-        iga Eestisse tagasipöörduv laps peab saama vajalikku abi, et valutult integreeruda Eesti ühiskonda. Erilist tähelepanu on vaja pöörata kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste valmisolekule ja avatusele. Koolil ja lasteaial peab olema õigus lisarahastusele iga tagasipöörduva lapse kohanemise toetamiseks.

-        lapsevanemaid, kes on kolinud välismaale, tuleb informeerida nende laste õigusest emakeelele ja kultuuripärandile, näiteks läbi saatkondade.                                                                                                     .

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu on laste õigust oma emakeelele ja kultuuripärandile väljaspool Eestit läbi aastakümnete kaitsnud ja edendanud. Kõrvuti võitlusega Eesti riikliku iseseisvuse taastamiseks on eesti keele ja kultuuri järjepidevus, laste ja noortega seotud tegevused olnud keskseteks küsimuseks alates organisatsiooni loomisest.

ÜEKN täiskogu nimel,

Marju Rink-Abel /ÜEKN esimees/ Tallinnas 3.mail 2018

6:36PM

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu resolutsioon Eesti Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) tunnustab ja tänab Eesti Vabariigi Riigikogu ja Valitsust sammude eest demokraatliku Eesti Vabariigi edendamisel. Eesti edu maailmas on silmatorkav ja väärib tähelepanu.

Eesti riiklik iseseisvus, rahvastiku ja kultuuri jätkusuutlik areng on ka ÜEKN tegevuse keskseks sihiks alates organisatsiooni loomisest 1954. aastal. Meie liikmesorganisatsioonid ja nende esindajad on kui Eesti kodanikudiplomaadid ja mainekujundajad, kes igapäevaselt tegutsevad paljudes maailma riikides.

ÜEKN eestlaste üleilmse katusorganisatsioonina seisab Eesti diasporaa ühiste huvide kaitsel nii Eestis kui üle maailma.

Tugevdamaks suhteid Eesti riigi ja välismaal elavate eestlaste vahel teeb ÜEKN täiskogu järgnevad ettepanekud:

●       Luua valitsuse juurde ühine töörühm, mis tegeleks Eesti diasporaa teemadega ning väliseestlaste esindaja (ministri/kantsleri) koha loomisega.

●       Rahvuskaaslaste programmi rahastamine taastada 2008. a majanduskriisile eelnenud mahus. ÜEKN soovib Rahvuskaaslaste programmi nõukokku vähemalt kolme ÜEKN esindajat. .

●       Kaasta kõikide Eesti diasporaad ja nende järeltulijaid puudutavate seaduste loomeprotsessidesse järjekindlalt ka ÜEKN esindajaid. Informeerida ÜEKN-i vastavalt hea kaasamise tavale, kui meiega seotud seadusmuudatused on Eestis avaliku arutelu all.

●       Luua Riigikogus ametlik Eesti diasporaa komisjon, mis kohtub vähemalt kaks korda aastas, et arutada väliseesti küsimusi, koostööd ja ülemaailmse eestluse tugevdamist. Komisjoni raportid on avalikud ja valdkondlikele ministeeriumitele soovituslikud. Riik vastutaks selle komisjoni rahastamise eest ja komisjon alustaks tööd veel käesoleval sügisel.

●       Kinnitada suurpõgenemise mälestuspäev riikliku tähtpäevana. Tallinna sadamasse püstitada 1944. a septembrikuu põgenikele mälestusmärk. Tookord hukkus teadmata arv Eesti Vabariigi kodanikke.

●       Haridus- ja teadusministeeriumil Eesti ajaloo- ja kirjandusloo õppekavadesse viia sisse peatükid pagulasajaloo tutvustamiseks.

ÜEKN ühendab väljaspool Eestit elavaid eestlasi, kes soovivad Eesti jätkusuutlikku arengusse oma panuse anda. Väljaspool Eestit elab praegu ligi 200 000 eestlast. Diasporaa kaasamine Eesti heaks on võimalus ja resurss, mille kasutamine on Riigikogu ja Valitsuse eneste kätes.

ÜEKN täiskogu nimel,

Marju Rink-Abel /ÜEKN esimees/ Tallinnas 3. mail 2018

6:29PM

ÜEKNi Täiskogu kohtub Tallinnas / Estonian World Council to Meet in Tallinn 

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolek toimub Tallinnas 3.-5. mail 2018  Esimesel  ja kolmandal päeval toimuvad arutlused omavahel Park Inn by Radisson Meriton hotellis. Reedel, 4. mail, alates kell 10, on avalik seminar ja arutelu Riigikogu konverentsisaalis, mille kasutamiseks aitas kaasa Riigikogu esimees Eiki Nestor.  Seminarile sissepääsuks on tarvilik varem registreerida koos isikukoodiga või sünnipäeva andmetega  - uekn.world@gmail.com.

Tähelepanu punktiks reedel on diskussioon teemal ``Suhete tugevdamine Eesti riigi ja välismaal elavate eestlaste vahel.``  Diskussioonist võtavad  osa  Eiki Nestor, Riigikogu esimees; Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumist; Andero Adamson, Haridus- ja Teadusministeerium (kutsutud); Marianne Mikko, Riigikogu väliseesti sõprade ühenduse esimees (kutsutud); Marju Rink-Abel, ÜEKNi esimees USA; Leelo Pukk, ÜEKN abiesimees, Rootsi; Marcus Kolga, ÜEKN abiesimees, Kanada; ja Sirle Sööt, ÜEKNi esindaja Rootsist ja ESTO2019 peakomitee esimees. Moderaator on Aho Rebas Rootsist.

ÜEKNi üks sihtidest on väliseestlaskonna tegevust paremini Eestis tutvustada ja ametlikkumaid kanaleid Eestiga luua.  See oli jutu teemaks 27. veebruaril 2018, kui ÜEKNi esimees Marju Rink-Abel kohtus Riigikogu esimehega Eiki Nestoriga.  Rõõmustavaks uudiseks on Riigkogus aprillis moodustatud väliseesti sõprade ühendus (VESÜ), mille esimeheks valiti Marianne Mikko ja aseesimeheks Krista Aru.  

Riigikogu 17. aprilli pressiteates ühenduse loomisest seisab:  „Paljud meie rahvuskaaslased elavad Eestist eemal,“ lausus Mikko. „On tähtis, et eestlased üle maailma tunnetaksid sidet oma armsa Eestiga, samuti kodumaa toetust. Püüame oma ühendusega olla heatahte sillaks kodu ja väliseestlaste vahel,“ ütles esimees.  Ühendusse kuuluvad veel Riigkogu liikmed Monika Haukanõmm, Helmen Kütt, Inara Luigas, Jaanus Marrandi, Enn Meri, Aadu Must, Keit Pentus-Rosimannus ja Tanel Talve.

4. mai avalikul seminaril toimub veel ESTO2019 plaanide ülevaade ESTO2019 peakomitee esimehe Sirle Sööti poolt, ning ÜEKNi varsti ilmuva raamatu ``Ülemaailmse Eesti Kesknõugkogu Liikmesmaade Lugu`` tutvustamine USA delegaadi Ülle Ederma poolt.  Pildirohkes raamatus on lühiülevaated igast ÜEKNi liikmesmaast, ja ka ÜEKNi lühiajalugu.

ÜEKN asutati a. 1954 USAs, et ühendada eesti kogukondi välismaal ja aidata ülemaailmset koordineerimist Eesti taasiseseisvumiseks. ÜEKN-i rajamisel oli aluseks kolm suurt katusorganisatsiooni – Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas ja Rootsi Eestlaste Liit.  Praeguses liikmeskonnas on veel Austraalia Eesti Seltside Liit, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis, Inglismaa Eestlaste Ühing, Läti Eesti Selts, Leedu  Eestlaste Selts, Tsehhi Eesti Selts, Ukraina Eesti Selts, Vene Eesti Seltside Liit ja Soome Eestlaste Liit.

============================================================================================

The Estonian World Council’s (EWC) annual meeting  will take place in Tallinn from May 3-5, 2018.  The first and third day will be devoted to the Council’s general business meeting at the Park Inn by Radisson Meriton hotel.  A seminar and panel open to the public will take place on Friday, May 4, beginning at 10 am, in the Estonian Parliament conference room, thanks to the assistance of Parliament chairman Eiki Nestor.  Prior registration is required for admittance, together with one’s identity code or birthdate, to uekn.world@gmail.com.

The highlight of the Friday seminar is the panel on “Strengthening the ties between the Estonian government and Estonians abroad.” Participants include Parliament chairman Eiki Nestor; Anne-Ly Reimaa, Ministry of Culture; Andero Adamson, Ministry of Education and Research(invited); Marianne Mikko, chairman, Parliament Friends of Estonians Abroad Association (invited); Marju Rink-Abel, EWC president, USA; Leelo Pukk, EWC vice-president, Sweden; Marcus Kolga, EWC Vice-president, Sweden; and Sirle Sööt, EWC representative, Sweden, and ESTO2019 committee chair.  The moderator is Aho Rebas, Sweden.

One of EWC’s goals is better to introduce the activities of Estonians abroad and to establish channels in Estonia.  That was the topic of discussion on February 27, 2018, when EWC president Marju Rink-Abel met with Parliament chairman Eiki Nestor.  Encouraging news is that in April the Friends of Estonians Abroad Association was formed in the Estonian parliament.  The elected chairman is Marianne Mikko and vice-chair is Krista Aru.

The press release announcing the formation of the association quotes Mikko as saying that  „many of our compatriots live outside of Estonia.  It is important that Estonians around the world feel a connection to their dear Estonia, as well as support for the homeland.  We will try to be a beneficial bridge between Estonians at home and abroad.“  Other members of the association include Monika Haukanõmm, Helmen Kütt, Inara Luigas, Jaanus Marrandi, Enn Meri, Aadu Must, Keit Pentus-Rosimannus and Tanel Talve.

The May 4 program also includes an overview of ESTO2019 plans by the committee chair Sirle Sööt, and also the introduction of the soon-to-be published book by the EWC, an overview of the member countries, by US delegate Ülle Ederma.  In the picture-filled book are short summaries about each of the EWC member countries, as well as an overview of EWC’s history.

EWC was founded in 1954 in the United States, to join together Estonian communities worldwide and to help coordinate their activities for gaining Estonian re-independence. Three major umbrella organizations – Estonian American National Council, Estonian Central Council in Canada, and Association of Estonians in Sweden – were the founding members of EWC.  Members today also include Council of Estonian Societies in Australia, Estonian Community in Germany, Association of Estonians in Great Britain, Latvian Estonian Society, Estonian Community in Lithuania, Czech-Estonian Club, Ukrainian Estonian Society, Russian Association of Estonian Societies, and Finnish Estonian Association.

1:08PM

2017 Black Ribbon Day Remembrance

The Victims of Communism Memorial Foundation (VOCMF) and the Joint Baltic American National Committee (JBANC) held their annual observance of Black Ribbon Day on August 23rd at the Victims of Communism Memorial in Washington, DC.  

The ceremony recognized the 78th anniversary of the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact.  Ambassadors from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Latvia made remarks, all stressing the importance of ensuring that totalitarian regimes never again violate the sovereignty of independent nations.  EANC and the embassies of Estonia, Lithuania, and Poland were also represented, along with dozens of participants from other embassies, organizations, and communities, who gathered to remember the victims of the 1939 pact.  Photo: VOCMF

6:27PM

Stanford University Library Accepts Donations of Estonian books

Uus elu vanadele raamatutele – kuidas projektiga läinud on?

Liisi Esse, Ph.D., Stanfordi Ülikooli Raamatukogu

liisi.esse@stanford.edu, (650) 736-4724

ERKÜ selle aasta aprillikuises uudiskirjas ilmus artikkel “A New Life for Old Books”, mis andis teada ERKÜ ja Stanfordi Ülikooli Raamatukogu uuest koostööprojektist, mille eesmärk on aidata soovijatel annetada Eesti ja Balti ajaloo, kirjanduse ning kultuuri alaseid raamatukollektsioone Stanfordi Ülikooli Raamatukogule ja ka teistele USA teadusraamatukogudele. Raamatukogud saavad projekti käigus täiendust oma Balti kogudele ning inimestel avaneb võimalus leida hea rakendus oma raamatukollektsioonidele, mida aja möödudes ehk enam ei kasutata, ent mille äraviskamine kõlab mõeldamatult nende kogude teadusliku, kirjandusliku ning väga sageli ka emotsionaalse väärtuse tõttu.

Kolm kuud pärast projekti algust on paras aeg teha vahekokkuvõte selle kulgemisest ning jagada ERKÜ uudiskirja lugejatega meie kõigi siirast rõõmu projekti hoogsa alguse üle. Nimelt on viimaste kuude jooksul võtnud Stanfordi Ülikooli Raamatukoguga ühendust 21 inimest, kes on soovinud kas enda või oma vanemate raamatukogud riiulitelt või keldrist kokku pakkida ning USA teadusraamatukogudele kinkida. Stanford on seni jõudnud vastu võtta ja kataloogida 18 kollektsiooni kokku 728 raamatuga. Kollektsioonidega saabunud 979 duplikaati ehk teost, mis Stanfordi kogudes juba olemas olid, on saadetud või saadetakse lähikuudel Stanfordi partnerülikoolide UCLA, University of Washingtoni ning University of Pittsburghi raamatukogudele. Kokku on seega leitud uus kodu 1707 raamatule!

Annetatud raamatute ja ka üksikute perioodiliste väljaannete ampluaa on olnud rõõmustavalt lai: saadetud on nii paguluses ilmunud ilukirjandust (eelkõige Orto, Eesti Kirjanike Kooperatiivi poolt avaldatu) ja tõlketeoseid kui ka Nõukogude perioodil ning taasiseseisvunud Eestis avaldatud teadus- ja ilukirjandust. On väga keeruline öelda, millised neist raamatutest on vähem või rohkem “väärtuslikud”; sageli on võimatu ennustada, milliseid raamatuid meie tudengid ja uurijad kunagi tulevikus kasutama hakkavad, ning samuti on oluline ülikooliraamatukogude terviklikkus ehk asjaolu, et need kataks erinevaid teemasid, kirjastusi ja autoreid. Küll aga võib kollektsioonide haruldasemateks ehk vähemlevinud osadeks pidada 1920.–1930. aastate Eestis ning 1940. aastatel DP-laagrites avaldatud teoseid, mida USA raamatukogudes reeglina väga palju ei leidu ning mille tellimine antikvariaatidest alati kõige kergem ülesanne ei ole. Eraldi mainimist väärib ka Maie Kaarsoo Herricku poolt annetatud 1970. aastatel ilmunud lasteraamatute kogu: kuivõrd Stanford reeglina lastekirjandust selle ilmudes ei osta, on annetused peamine viis, kuidas seda tüüpi materjali kogudesse lisada ning näiteks Ida-Euroopa lasteraamatute analüüsiga tegelevaid uurijaid tulevikus rõõmustada.

Ehkki loodame, et sooviavalduste tulv veel nii pea ei lõpe, ning julgustame kõiki huvitatuid meiega telefonitsi või e-posti teel ühendust võtma, palume selleks, et saaksime võimalikult suure arvu annetusi sisse võtta, sooviavaldajatel edaspidi saata meile esmalt nimekiri raamatutest. Kuivõrd Stanford võtab igast raamatust vastu vaid ühe eksemplari ning duplikaate reeglina kogusse ei lisa, aitaks nimekiri enne saatmist duplikaadid eraldada ning raamatute saatmise ja hoiustamisega seotud kulusid vähendada.

Stanfordi Ülikooli Raamatukogu ja ERKÜ soovivad siinkohal tänada kõiki seniseid annetajaid: Agnes Resen, Aime Andra, Aino Parlo, Arvi Kivi, Endel Jaska, Hele Mall Sibul, Helmut Saarts, Tiiu Jürvetson, Karen Allen, Katrin Veinberg Rogers, Lea Kiik (Baltimore’i Eesti Kool), Anna Neuhaus, Maie Kaarsoo Herrick, Leo ja Mary Ann Parts, Silvi Luell, Toomas Raag, Tiit ja Kay Koppel ning Mart Männik.

============================================================================================================

 A new life for old books – where are we with the project?

In its April newsletter, EANC published an article, “A New Life for Old Books,” announcing a new collaborative project with the Stanford University Libraries (SUL) that aims to help people to donate collections of books on Estonian and Baltic history, literature, and culture to the SUL as well as to other research libraries in the United States. While the libraries are happy to strengthen their Baltic collections that way, the project also gives an opportunity to those wishing to find use to their book collections that they themselves do not need any more but that they also do not want to simply discard due to the scientific, literary, and very often also emotional value of books.

Three months into the project, it is a suitable time to share the good news about its energetic kick-off: over the past months, 21 people have contacted SUL, wishing to pack up their collections from shelves or basements and donate these to U.S. research libraries. SUL has so far received and cataloged 18 collections with a total of 728 books. In addition, 979 duplicate items (i.e. titles that SUL already had in its collection) were forwarded or are in the process of being forwarded to SUL’s partner libraries of UCLA, the University of Washington, and the University of Pittsburgh. In total, 1,707 books have found a new home!

The scope of donated books and periodicals is wide: we have received titles published by the Baltic diaspora (especially books published by Orto and Eesti Kirjanike Kooperatiiv), significant translations, as well as literary works and studies published during the Soviet period and in post-1991 Estonia. It would be difficult to say which of these books are more valuable: it is often impossible to predict what types of books our students and researchers will be using in the (distant) future and it is also important for our collection to have a wide scope, i.e. to cover a range of topics, publishers, and authors. That being said, one can point out titles that are rarer or hard to find elsewhere, such as books published in interwar Estonia or in DP camps after the Second World War. As a rule of thumb, these titles do not make it to U.S. research libraries and it is often difficult to track them down in antiquaries. A collection of children’s books published in Estonia in the 1970s and donated to SUL by Maie Kaarsoo Herrick is also worth mentioning here: while SUL usually does not buy children’s books, donations are the main way of acquiring that type of material, and we hope that this small collection will prove useful to future researchers analyzing the Soviet-era children’s books in Eastern Europe.

While we hope that the flood of calls and emails will not stop anytime soon and we encourage all those interested in joining the project to contact us, we also ask potential donors to provide inventories of their collections, if possible. Since SUL can acquire only one copy of each title, we are interested in making selections before shipping the material to us in order to bring down shipping and storage costs and thus maximize the number of donations we are able to acquire.

The Stanford University Libraries and EANC wish to thank all donors who have sent us their collections since the beginning of the project: Agnes Resen, Aime Andra, Aino Parlo, Arvi Kivi, Endel Jaska, Hele Mall Sibul, Helmut Saarts, Tiiu Jürvetson, Karen Allen, Katrin Veinberg Rogers, Lea Kiik (Baltimore Estonian School), Anna Neuhaus, Maie Kaarsoo Herrick, Leo and Mary Ann Parts, Silvi Luell, Toomas Raag, Tiit and Kay Koppel, and Mart Männik.

9:10PM

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aastakoosolek Stockholmis.

ÜEKN’i Täiskogu aastakoosolek toimus 21-23. aprillil ilusas Stockholmi linnas. Sinna olid kogunenud liikmesmaade esindajad üle maailma.  Jahedal päikesepaistelisel laupäeva hommikul koguneti Eesti Majja kus oli mitu ilusat avarat saali, mis olid koosoleku osalistel kasutada. Koosolekust võtsid osa 11. liikmesmaa delegaadid, kokku 26.    Peale Rootsi ja Ameerika Ühendriikide, olid esindatud Austraalia, Kanada, Inglismaa, Saksamaa, Soome, Läti, Leedu, Tsehhi ja Venemaa.  Ollakse kontaktis Ukraina Eesti Seltsi esindajaga, kes ei saanud kohal olla. Eesti Rahvuskomiteed Ühendriikides esindasid Marju Rink-Abel, Eric Suuberg, Kersti Linask ja Ülle Ederma.  Kohal oli ka ÜEKN’i tegevjuht Marit Davey ja mitmed külalised. photo: Ülle Ederma

Koosviibijaid  tervitas päevade korraldaja Leelo Pukk  ja ÜEKN’i esinaine Marju Rink-Abel. Järgnes Eesti Vabariigi  suursaaadik Rootsis Merle Pajula tervitus.  Päevakord oli pikk, mille raames järgnesid liikmesmaade tegevusaruanded ja samuti ÜEKN’i aruanded.  On huvitav ja rõõmustav kuulda eestlaste tegevusest igalpool maailmas Eesti Seltside eestvedamisel.  On tähtsate sündmuste tähistamised, kultuurilised pidustused, nagu Estival tuleval aastal Stockholmis, on eesti koolid ja täienduskoolid, on emakeele õpe, millele pannakse palju rõhku,  peetakse lastelaagreid ja on palju muid üritusi.  On ülendav näha, et Eesti traditsioonid ja kultuur ei ole kadumas vaid elavad edasi ka noorema generatsiooni kaudu!

Anne-Ly Reimaa, Eest Kultuuriministeeriumist kandis ette kolme-aastase plaani EV100 juubeli pühitsemisest Eestis.  See just algas sellel kuul ja lõpeb aprillis 2020.  Sellest on kirjutatud VES ridadel. (veebilehel ev100.ee).   ÜEKN’i kingitus  EV100 puhul Eesti riigile on liikemsmaade raamat, “Eestlased laias maailmas-Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lugu”, milles on ka leida põhjalikum ÜEKN’i ajalugu. Huvitava ettekande tegi Marcus Kolga (Kanadast) tema ajakohasest ettevõttest “Global Estonian”, on interaktiivne veebilehekülg globalestonian.com või globaalneeestlane.com,  kus on näha eesti kogukondade grupid üle maailma,  maakaaardi süsteemis - andes  palju informatsiooni.  Sirle Sööt, ESTO 2019  peakomitee esimees, andis huvitava ülevaate ESTO plaanidest, mis toimub Helsingis - Tartus – Tallinnas 2019. a.  Sellest on kirjutatud VES’is.  Läbirääkimised on käimas kõigis nimetatud kohtades.

Koosolek jätkus pühapäeva hommikul.  Kell 13:00  algas konverents “Security Challenges in the Baltic Sea Region”.  Esines kaks paneeli, mille koostasid Euroopas tuntud poliitikud, professorid, ajaloolased.  Nelja-tunniline väga huvitav  konverents leidis aset ilusas saalis mugavate istmetega. Sellest on VES ridadel ka kirjutatud.

Peale pikka päeva oli ainult tund aega et riietuda peoriidesse – järgnes ju Rootsi Eesti Seltsi  60. a. juubelipidu, mis oli korraldatud REL’i esinaise Sirle Söödi poolt.  Esinduslikus saalis olid lauad pidulikult kaetud ja pidulised õhturiietes.  Austati rootsi eestlaste kauaaegseid eestvedajaid, oli tervitusi jm. nendele järgnes tants suure orkestri saatel, mis kestis hilistunnini. Nii lõppesid kaks töörikast päeva ja esmaspäeva hommikul oligi lend igalepoole laiali! Sellega aga ei ole lõpp, mitmed koosolekul arutatud küsimused vajavad veel edaspidist tööd enne järgmist aastakoosolekut.

Ülle Ederma

11:03AM

Tallinn University welcomes postgraduate students for a new MA programme 

Tallinn University welcomes postgraduate students for a new MA programme Estonian Studies

The expanding international relations of Estonia has increased global interest in the Estonian language and culture, and the willingness to promote cultural, economic and political relations with Estonia. Tallinn University School of Humanities, in cooperation with the School of Governance, Law and Society, has developed a unique MA programme Estonian Studies. The target group of the two-year programme are those who are interested in learning the Estonian language, culture, history, society and politics in English. The new programme also welcomes those who wish to acquire skills to translate Estonian literature into their native language. The programme is suitable for both those who have only a nascent knowledge of Estonia and for those who have a keen interest and wish to enhance their knowledge. Our graduates will receive a systematic knowledge of the Estonian language —Estonian language to at least B1 level—, culture, history and society allowing them to specialise in these topics. Our graduates will acquire the prerequisites to become translators of Estonian literature into foreign languages. The competences of our curriculum will enable our graduates to work either in their native country or in Estonia in the fields of cultural, economic, business relations, engage in international relations, enhance cultural dissemination and interact with any type of creative industry.  

Click here to read more about our programme and the admission requirements. 

7:20PM

Estonian-American activist, longtime head of Estonian World Council Jaak Juhansoo dies at 74

Source:BNS 1/23/17; news.err.ee

Jaak Juhansoo, a prominent figure of the Estonian émigré community and longtime president of the Estonian World Council, died on Jan. 13.

Juhansoo was born in Põltsamaa, Estonia on May 16, 1942. His family, together with Jaak's older brother Jaan, fled to Augsburg, Germany in escape from Soviet occupation. After a few years, they moved on to New York; Juhansoo was almost seven years old at the time.

After working for a couple of years on a farm on Edisto Island, S.C., the family moved to Minneapolis.

Following his graduation from the University of Minnesota, Juhansoo enlisted in the U.S. Army. After he was discharged in 1965, he worked in the electronics field and went on to establish his own business producing photo reproductions in metal, PRIMA Products, in the early 1970s.

Juhansoo was a longtime Estonian activist, contributing to Estonian liberation efforts by staging demonstrations, writing articles and giving interviews. He was presidnt and honorary member of the Boston Estonian Society, president and board member of the Baltic Society of New England, treasurer and board member of the Captive Nations Committee and longtime member of the Estonian American National Council (EANC). He also belonged to the Estonian World Council (ÜEKN) for three decades, serving as its president from 2007-2014 and treasurer thereafter.

The Estonian-American activist was given the Canadian-Estonian award for freedom fighting in 2003. He was also bestowed with Estonia's Order of the White Star, 4th Class, in 2007 and the EANC's award for distinguished service in 2014.

Juhansoo, who was buried in West Roxbury, Mass., is survived by wife Daina (Ule) Juhansoo, son Peeter and daughter Michele, as well as his first wife Sharon Juhansoo, five grandchildren and one great-grandchild.

Editor: Aili Vahtla
===================================================================
Lahkus Välis-Eesti silmapaistev ühiskonnategelane, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) pikaajaline esimees.

Jaak Juhansoo, kes suri 13. jaanuaril 2017, maeti 20. jaanuaril Gethsemane kalmistule West Roxbury’s, Massachusettsis, läti haudade keskele. Jaak ise soovis seda, plaanides oma matust juba augustis, kui arstid talle vaid paar päeva aega andsid. Ilmselt Jaagu tahtejõud käis arstide teadmistest üle, sest ta pidas vastu veel viis kuud. Peale selle, et Jaagu abikaasa Daina on lätlanna, oli Jaagul palju läti sõpru ja ta ütles, et lätlaste keskel on temal hea olla.

Jaagul oli üldse palju sõpru ja kolleege, mida oli näha rohkest osavõtust surnuvalvest ja tema matusetalitusest, mille pidas õp. Uudo Tari eesti ja inglise keeles. Kohal oli mitte ainult eestlasi, lätlasi ja leedulasi, vaid ka vabamüürlasi, päästearmeelasi ja teisi kaaslasi. Läti kirik Bostoni lähedal Brookline’is oli täis leinajaid. Talitust kaunistasid muusikaga Hando Nahkur ja Epp Karike-Jürima Sonin. Eestlaste järelhüüdjad kirikus olid sõbrad Alvar Soosaar, Marju Rink-Abel ja Bostoni Eesti Seltsi esimees Paul Attenmann.

Jaak Juhansoo sündis Põltsamaal 16. mail 1942, Olga ja Peeter Juhansoo perekonnas. Perekond koos vanema venna Jaaniga põgenes Nõukogude okupatsiooni eest Saksamaale Augsburgi, kust mõne aasta pärast liiguti edasi New Yorki, Jaak oli siis peaaegu 7-aastane. Jaak mäletas, et ta imetles päikesetõusul Vabadusesammast, mis sümboliseeris talle vabadust ja lootust.

Peale paari aastat tööd farmis Edisto saarel, Lõuna-Carolinas, kolis perekond Minneapolisse. Pärast Minnesota ülikooli lõpetamist astus Jaak sõjaväkke. Lahkunud sõjaväest 1965. a., kolis Jaak peatselt Waltham’isse, MA, kus ta töötas elektroonika alal, kuni ta 70ndate alguses asutas oma firma, PRIMA Products, tootes metallist kvaliteetseid reproduktsioone, tahvleid ja muud sarnast. See töö võimaldas Jaagul osaleda mitme ühiskonna töös ja üritustes, kuna ta ei olnud seotud kindlate kellaaegadega.

Ühiskond, mis oli kõige lähedasem Jaagule oli eestlus, ja siin oli ta aktiivne väga mitmel alal. Ta oli tõsine vabadusvõitleja ja kauaaegne eesti aktivist, organiseerides demonstratsioone, kirjutades artikleid ja andes intervjuusid, sihiga Eesti vabastada. Jaak oli Bostoni Eesti Seltsi esimees ja Seltsi auliige, New Englandi Balti Ühingu president ja juhatuse liige, Ikestatud Rahvaste Komitee laekur ja juhatuse liige ning kauaaegne Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) Esinduskogu liige (1977-2014), valitud üheksasse Esinduskokku.
Organisatsioon, mis tähendas Jaagule palju, oli Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN), kuhu ta kuulus umbes 30 aastat, olles esimees aastatel 2007-2014 ja pärast seda laekur.

Laas Leivat kirjutas Eestlase Kesknõukogu Kanadas nimel:
“Olles pikaajaline ÜEKN esimees ajal, kui Eesti oli juba nautinud 10 aastat vabadust, langes Jaagu juhtimine ajastule, kus oli palju enesekriitikat, kuna ei leitud vastuseid küsimustele, “Mis suunas peaks ÜEKN arenema?” “Mis on ÜEKN-i tähtsamad sihid?” “Kas ÜEKN-i on üldse vaja?”

Jaak, iseloomult võitleja, suutis mitte liikuda kergema vastupanu teed. Ta leidis positiivseid lahendusi. Ta suutis alati inimesi mõista ja leida neis head. Ta oli ootamatult avameelne ja sõbralikult otsekohene. Võltsid maneerid ja pinnalised emotsioonid olid talle võõrad. Nii enesekriitika kui ka nali enda arvel peegeldusid tema iseloomust. Ta ütles kord, et kuradile ta ei kõlba ja jumal pole temaga iialgi rahul.

Uute liikmesmaade liitumine ÜEKN-iga, täiskogu koosolekud ja avatud sümpoosiumid kodumaal, täisajaline ÜEKN-i esindaja Tallinnas, juhatuse koosolekute toimimine ülemaailmses ulatuses Interneti abil, [ka ESTOde koha leidmine], ning teised organisatoorsed ümberkorraldused rakendati Jaagu juhtimise perioodil. Jaak haaras väljakutsetest kinni ja pühendus määratud ülesannetele. Ta otsis positiivset lahendit ja tõrjus halba hea toetamise kaudu.”

Jaak oli avameelne ja ülimalt sõbralik inimene, kes teretas võõraid lahtiste kätega. Jaak tundus olevat suurem kui päriselt, osalt tema füüsilise välimuse tõttu, osalt tugeva iseloomu tõttu. Kui temaga rääkisid, võisid palju tema enda eluloost kuulda ja jutuajamine võttis vähemalt kaks korda kauem, kui oleks võinud arvata. Kuulsid täpselt, mida Jaak asjadest arvas koos anekdootidega, mis olid lisatud asja juurde. Jaagul oli uskumatult tugev tahtejõud ja enesekindlus.

Selle tõttu oli Jaagul palju sõpru. Kaastundeavaldusi on tulnud igalt ÜEKNi liikmesmaalt. Eesti valitsuse Rahvuskaaslaste programmi nõukogu nimel kirjutab Anne-Ly Reimaa:
“Mälestame Jaak Juhansood kui suurepärast inimest ning head koostööpartnerit, kelle sihikindlust, sirgjoonelisust ja huumorimeelt programmi nõukogu liikmed alati hindasid ja imetlesid. Aktiivse ja silmapaistva ühiskonnategelasena on Jaak Juhansoo kirjutanud oma nime väliseestluse ajalukku.”

ERKÜ tunnustas Jaagu pikaajalist tööd eesti ühiskonnas 2014. a. galal märkimisväärsete teenete auhinnaga. Talle omistati Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi orden 2007. a. ja Kanada-Eesti vabadusvõitluse teenetemärk 2003. a.

Peale abikaasa jäid Jaaku leinama poeg Peeter ja tütar Michelle Ryan. Meie hulgast on lahkunud armas sõber ja tulihingeline eestlane, keda ei saa unustada. Puhka rahus, armas Jaak.

- Marju Rink-Abel, ERKÜ ja ÜEKNi esimees
1:06PM

Foreign Minister Marina Kaljurand’s message to Estonian expatriates on the occasion of 25th Anniversary of the Restoration of Independence of Estonia /Välisminister Marina Kaljuranna tervitus väliseestlastele Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 25. aastapäeval 

20. August 2016 - 9:19

Dear friends,

Today we celebrate the 25th anniversary of the restoration of the Republic of Estonia. Surely many of you remember the anxious days in August 1991. Today 25 years ago the Supreme Council of the Republic of Estonia functioning as a parliament adopted the Resolution on the national independence of Estonia that restored the independence of Estonia. Years of hard work and fighting for Estonia’s independence preceded 20 August both in occupied Estonia and in exile. Estonians in exile carried the legal continuity of the Republic of Estonia, explained what had happened to the Baltic states and the importance of non-recognition policy, distributed information on the situation in Estonia, preserved and developed the Estonian language, culture and civic society.

In his new year’s address in 1993 Lennart Meri said the following: “But the restoration of a state is not as simple as pressing a lamp button which will instantly overpour you with biblical light. A state is born like a baby - in labour and pains. Still, like a baby it is born of love and itself gives birth to love.” Many people forced to leave Estonia against their will and Estonians born abroad have contributed to rebuilding Estonia and to its development. Many of them have helped reconstruct the Estonian Ministry of Foreign Affairs and Representations, many of them are my good colleagues even today and many are still working on ensuring Estonia’s security and developing foreign relations.

Estonia has changed and achieved a lot in the 25 years of freedom following the restoration of independence. Estonia has changed from a totalitarian society into a country, where human rights are respected, freedom of speech applies and the principles of democracy and rule of law are followed. Estonia is a NATO ally, a member of the European Union and belongs to other most important international organisations. We work every day to remain a trustworthy partner and an ally and to share our values with other countries. During the second half of next year Estonia will face a huge responsibility, Presidency of the Council of the European Union.

For 25 years there is no iron curtain between Estonians living in Estonia and Estonians abroad. In a globalised and mobile world the two terms have lost their former meaning and instead of talking about Estonians at home and expatriates, we talk more and more about “global Estonians”. Entrepreneur Rainer Sternfeld active both in the US and Estonia recently said at the Opinion Festival in Paide that Estonian border is where Estonians are and he does not feel like he has been away from home because technical solutions enable him to keep in touch.

Different estimates say that there are around 120,000 – 200,000 people from Estonia living abroad. It’s our greatest potential. Among yourselves are people that went abroad before the Republic was declared, those who fled from occupation but also people that have left during the past 25 years for shorter or longer periods. All of you have a connection with Estonia, your Estonian story, your dreams about Estonia. We are all connected by a wish that Estonia would do great. I believe that most of you keep in touch with developments in Estonia, are happy with the country’s successes and are worried about challenges facing Estonia. Everyone of us – regardless of where we are – has a chance to contribute to the improvement and future of Estonia.  
Estonia’s global influence today is much stronger that one would assume from our small population. It’s partly because of you who are unofficial representatives of Estonia in different parts of the world. You introduce Estonia and share information about Estonia, you help to make Estonia more visible, you speak about Estonian language and culture. Thanks to you my work and my colleagues’ work of introducing Estonia as diplomats is much easier.  

Just like Estonia needs the support of Estonians living abroad, you need the support of Estonia. Every Estonian Representation abroad has to keep in touch with Estonians living in the respective country. Our Representations ask you to come together during the holidays important to our country and our nation, they help to organize local culture events, share information and keep in touch with the local Estonian community.

The concept of the 12th Youth Song and Dance Celebration taking place in Tallinn next year is roots that connect us to Estonia wherever our life takes us and we welcome Estonians from near and far. You all, too. In 2018 the Republic of Estonia will celebrate its 100th Independence Day and we will celebrate it all over the world, regardless of the location, regardless of where we are at that point.

The independence of Estonia is a reason to be happy about our country, our land and our nation. Long live Estonia!

===========================================================================================================

20. August 2016 - 9:07

Head sõbrad,

Täna tähistame Eesti Vabariigi taastamise 25. aastapäeva. Küllap mäletavad paljud teist ärevaid augustipäevi 1991. aastal. Täna, 25 aastat tagasi võttis parlamendi kohuseid täitev Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, millega taastati Eesti iseseisvus. 20 augustile eelnes aastatepikkune töö ja võitlus Eesti vabaduse eest nii okupeeritud Eestis kui paguluses. Paguluses elavad eestlased kandsid edasi Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust, selgitasid välismaal Balti riikidega juhtunut ja mittetunnustamise poliitika tähtsust, levitasid informatsiooni kodu-Eesti olukorra kohta, säilitasid ja arendasid Eesti keelt ja kultuuri ning kodanikuühiskonda.

Oma uusaastaläkituses ütles Lennart Meri 1993. aastal järgmist: „Riigi taastamine ei ole lambinupule vajutamine, millest hetkega sünnib piibellik valgus. Riik sünnib nagu laps: valude ja vaevadega. Aga nagu laps, sünnib ta armastusest ja sünnitab omakorda armastust“.  Eesti ülesehitamisse ja arengusse on panustanud paljud Eestist oma tahte vastaselt lahkuma pidanud ja võõrsil sündinud eestlased. Paljud neist on aidanud taasluua Eesti välisministeeriumi ja esindusi, mitmed on ka täna minu väga head kolleegid, ja mitmed neist tegelevad ka praegu igapäevaselt Eesti julgeoleku kindlustamise ja välissuhete arendamisega.

25 taasiseseisvumisele järgnenud vabadusaastaga on Eesti väga palju muutunud ja väga palju saavutanud. Totalitaarsest ühiskonnast on Eesti muutunud riigiks, kus austatakse inimõigusi, kehtib sõnavabadus ja järgitakse demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid. Eesti on NATO liitlane, Euroopa Liidu liikmesriik, kuulub mitmetesse teistesse rahvusvahelistesse kõige olulisematesse organisatsioonidesse. Töötame igapäevaselt selle nimel, et olla usaldusväärseks partneriks ja liitlaseks, et jagada oma väärtusi ka teistele riikidele. Järgmise aasta teisel poolel ootab Eestit ees vastutusrikas eesistumine Euroopa Liidus.

Juba 25 aastat ei ole Kodu-Eesti ja Välis-Eesti vahel raudset eesriiet. Globaliseerunud ja mobiilses maailmas on need mõisted kaotanud oma endise tähenduse ning kodu- ja väliseestlase asemel räägime järjest rohkem „globaalsetest eestlastest“. USAs ja Eestis tegutsev Eesti ettevõtja Rainer Sternfeld ütles hiljuti Paides toimunud arvamusfestivali järgmist: Eesti piir on seal, kus on eestlased, ning ta ei tunne, et oleks kodust ära olnud, sest tehnilised lahendused võimaldavad sidet hoida.

Eri hinnanguil elab praegu väljaspool Eestit umbes 120 000 – 200 000 Eestist pärit inimest. See on meie suur potentsiaal. Teie seas on nii enne meie Vabariigi sündi võõrsile läinuid, okupatsiooni eest pagenuid aga ka viimase 25 vabadusaasta jooksul mujale lühemaks või pikemaks ajaks siirdunuid. Teil kõigil on Eestiga oma side, teil kõigil on Eestiga oma lugu, teil kõigil on Eestiga oma unistused. Meid kõiki ühendab soov, et Eestil läheks hästi. Usun, et enamus teist hoiab end kursis Eesti arengutega, rõõmustab riigi kordaminekute üle ja valutab südant Eesti murekohtade pärast. Igaühel meist – olenemata sellest, kus me oleme – on võimalus anda oma panus Eesti arengusse, Eesti tulevikku. 

Eesti globaalne mõju on tänapäeval märksa suurem kui meie väike rahvaarv seda eeldaks. Osaliselt on see nii just tänu teile, kes te olete maailma eri paigus Eesti mitteametlikeks esindajateks – tutvustate oma asukohamaal Eestit, jagate Eesti kohta informatsiooni, aitate suurendada Eesti nähtavust, räägite Eesti keelest ja kultuurist. Tänu teile on minu ja minu kolleegide töö Eesti tutvustamisel diplomaatidena palju lihtsam.  

Nii nagu Eesti vajab väljaspool Eestit elavate eestlaste toetust, vajate ka teie Eesti tuge. Iga Eesti välisesinduse üheks tööülesandeks on asukohamaal elavate eestlastega sideme hoidmine. Meie esindused kutsuvad teid kokku meie riigile ja rahvale oluliste tähtpäevade puhul, aitavad organiseerida kohapeal kultuuriüritusi, levitada teavet ja hoida sidet kohaliku eesti kogukonnaga.

Järgmisel aastal toimub Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupidu, mille teemaks on juured, mis seovad meid Eestiga, ükskõik kuhu meid elutee ka viib ja kuhu on oodatud kõik eestlased lähedalt ja kaugelt. Ka teie, kõik. Ülejärgmisel aastal tähistame koos Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, ja seda tähistame me igal pool üle maailma, olenemata asukohariigist, olenemata sellest, kus me parajasti oleme.

Eesti iseolemine annab meile põhjuse tunda erilist rõõmu oma riigist, oma maast, oma rahvast. Elagu vaba Eesti!

Videotervitus link:https://vimeo.com/179426388

 

3:55PM

Mary B. Nippert is new Honorary Consul of Estonia for Ohio and Kentucky.

The Consulate General of the Republic of Estonia in New York is pleased to announce that Ms. Mary B. Nippert of Cincinnati, Ohio, has been appointed as the first ever Estonian Honorary Consul to the states of Ohio and Kentucky. In her 30's, she is one of the youngest Honorary Consuls for any country in the United States. Mary B. Nippert
Ms. Nippert, a jeweler, is active in the non-profit sector and her immediate family includes such notables as the late diplomat, Judge A.K. Nippert (first foreign born, later to become naturalized citizen, Eminent Supreme Archon of Sigma Alpha Epsilon fraternity), the Lt. Governor of Ohio, the late Carl L. Nippert, as well as philanthropists, the late Louis (Great-Grandson and heir to James Gamble, co-founder of the Procter & Gamble Co.) and Louise (Dieterle) Nippert, who were majority owners of the Cincinnati Reds and minority owners of the Cincinnati Bengals professional sport franchises. She is directly descended from Baltic nobility, with ties to Estonia, through her Great-Grandmother, Countess Ida (von Uexkull-Gyllenband) Nippert. While not a member of First Families of Virginia, through her English ancestry, Ms. Nippert also descends from one of first families of that Colony. Ms. Nippert was educated at the University of Cincinnati, Oxford University (England), United States Naval Academy and Gemological Institute of America.
Estonia, a NATO and EU member, is a growing trade partner with the United States, particularly in technology and energy sectors, and Ms. Nippert will help coordinate and develop business, cultural and educational ties between the nations.  The establishment of an Honorary Consulate in Ohio and Kentucky by Estonia is of importance because of the significant manufacturing, agriculture and technology base in the region, as well as the large number of internationally important universities located in the two states.
The Ceremonial Opening of the Honorary Consulate of Estonia for Ohio and Kentucky, will be April 29, 2016, in Cincinnati, Ohio.   Ms. Nippert's e-mail is mary.nippert@mfa.ee
2:40PM

President Ilves: Europe must not be afraid  15.11.2015

President Ilves’s answer to a request from Eesti Päevaleht and Postimees to comment on how the Paris terrorist attacks on 13 November 2015 will change Europe

President Toomas Hendrik Ilves:

In Paris on the evening of November 13th, terrorists attacked Europe. They wished to kill as many victims, people, as possible. All of us – atheists, Christians and Muslims, the people of Europe and refugees – are victims of this coordinated terrorist attack. It is because of this violence and these terrorists that hundreds of thousands of people have fled from their homes.

The goal of the ISIS terrorists is to intimidate. So we would not dare to stand up to the crimes against humanity that they commit elsewhere; so we would forsake compassion and solidarity when accepting refugees from war, so we would turn our back on those in trouble and those who suffer, so we would close our borders and would fear to extend a helping hand.

We cannot allow fear to take over. If we do, the terrorists have won, just like terror won one time in our own country. After the attacks in Paris, it is important to understand a familiar principle: an attack against one is an attack against all. Only together can each country defend itself. Or does someone think that we can stand up to an ISIS-style attack without the help of our allies?

Recalling the wording of semiotician Mihhail Lotman, we must react deliberately, advisedly and rapidly. This presumes very good international cooperation, and increased defense cooperation in Europe. The courage to make the correct and effective countermoves. The efficient control of the European Union’s external borders. Even greater attention to the each country’s internal security and that of the European Union in general. According to the information available today, one of the attackers in Paris was a French citizen.

We must know who is arriving in Europe, and why. An uncontrolled migration flow conceals a threat and Europe must find better methods for making sure who is who, but we must not close the door to those who truly need help. The current refugee crisis is not the reason or motive for the Paris terrorist attacks.

Europe must care about its security, but Europe must not be afraid.
Office of the President

http://vm.ee/en/newsletter/europe-must-not-be-afraid

9:02PM

JBANC Hosts Capitol Hill Event for Visiting Future Baltic Leaders

Aug 19, 2015
By Kara Nordness

On August 11th, the Joint Baltic American National Committee (JBANC) hosted its second annual briefing on Capitol Hill for visiting Baltic high school students. The students were in the United States for a three week Leadership Academy program under the auspices of the Baltic American Freedom Foundation (BAFF). 
BAFF, a non-profit foundation endowed by proceeds from a U.S. Government investment fund in the Baltic countries, works “to enrich ties between the United States and Latvia, Lithuania, and Estonia, through programs of education and exchange centering on economic growth and democratic processes. Visibly strengthening U.S.-Baltic ties is a core goal.”

Forty students participated in this year’s program and over three weeks they worked on their skills as future entrepreneurs and leaders. During their final week in the U.S., the students went to New York City and Washington DC for enrichment programs and sightseeing. 
The JBANC briefing was held the morning of August 11th at the United Methodist Building on Capitol Hill. After taking a tour of the U.S. Capitol, the students arrived for the briefing along with several BAFF directors and members of Center for International Education Exchange (CIEE), which helped in facilitating the exchange from the American side. 

The first speaker was JBANC chair and board member Ingrida Lusis. Ms. Lusis spoke to the students about JBANC, its main functions, and about some of the interns that have spent time at JBANC over the years and where they are now. One former intern was mentioned specifically - Lita Juberte - who was recently appointed as the press spokesperson for the Latvian Cabinet of Ministers. Ms. Juberte was at JBANC in 2013-2014 via the BAFF professional internship program. 

Current JBANC interns Erik Lazdins and Kara Nordness, who helped organize the event, each spoke to the students about their experiences at JBANC this summer. They talked to the students about how working for JBANC has given them the opportunity to discuss concerns in the U.S. Congress, meet ambassadors and diplomats, and work towards educating others about the Baltic countries and the issues and concerns of Baltic-Americans. 

The next speaker was Dr. Agnia Grigas, an energy and political risk expert, hailing originally from Lithuania. Dr. Grigas, who spoke at JBANC’s April conference, specializes in Russia, Eastern Europe, and the post-Soviet space. She is a published author and as a researcher she often collaborates with many American and European institutions. She spoke to the students about her experiences and how all of her choices in school and in her career have helped to make her who she is today. Dr. Grigas told them that even if they start a job but later find that it is not the right fit, they should use it as a teaching experience and see it in a positive way as part of their journey to building a successful career in their chosen field. The students had plenty of questions for Dr. Grigas. Several even asked her how they could become one of her research assistants! 
The final speaker was Hugo Guevara, Deputy Director of the Office of Nordic and Baltic Affairs at the Department of State. He discussed his journey from an engineer to working at the State Department and how each experience he has had has helped to make him successful at his career. Deputy Director Guevara also had to field several excellent questions from the students. 
Following the briefing and lunch, the students then made their way to the Victims of Communism Memorial. Assistant Director of Development David Talbot was there to talk to the students about the Victims of Communism Foundation and its work. The BAFF directors also used the occasion to congratulate the students on being chosen for and completing the BAFF Leadership Academy. 

One of the students, Mart Piirimees from Estonia, took time to collectively thank everyone including JBANC for organizing the events for the day. It was a great day and truly inspiring to see so many young people hopeful about their future as community and business leaders. They all looked forward to going back home and continuing their dreams of becoming entrepreneurs and utilizing the ideas and skills that were taught at the BAFF Leadership Academy. 

JBANC chair Ingrida Lusis, who welcomed participants at the event, mentioned afterwards that "cooperation with the Baltic American Freedom Foundation in helping to introduce American politics, policies, and values to young professionals and students from Estonia, Latvia, and Lithuania has been a win-win in bolstering people-to-people contacts between the United State, the Baltic countries, and the Baltic-American community." 
In July 2014, JBANC hosted a congressional briefing for the BAFF Future Leaders program, which featured remarks by House Baltic Caucus chairmen John Shimkus (R-IL), Adam Schiff (D-CA), and officials from the embassies of Estonia, Latvia, and Lithuania. BAFF was also a leading sponsor of JBANC’s April 2015 conference in Washington, DC. 

 

11:00AM

REMEMBERING THE DEADLY BALTIC DEPORTATIONS

BY KARL ALTAU 
JUNE 23, 2015
*NEARLY 50,000 CITIZENS OF THE BALTIC COUNTRIES WERE SENT TO THE GULAG IN JUNE 1941
*THOUSANDS OF THOSE DEPORTED DIED ON THEIR WAY TO THE GULAGS

This June, we remember the mass deportations conducted by the Soviet Union in the occupied Baltic countries during World War II. June 14, 1941, marked the beginning of one of the largest mass deportations ever carried out by a communist regime, and the month of June serves as an annual time of mourning for these victims of communism.

The origins of the deportation stem from the Molotov-Ribbentrop pact signed on August 23, 1939, by Nazi Germany and the Soviet Union. This agreement cleared the way for Germany to invade Poland, and allowed the USSR to establish a Soviet “sphere of influence” in Eastern European countries which included Estonia, Latvia, and Lithuania.

By June 1940, the Soviet Union had invaded and occupied Estonia, Latvia, and Lithuania, immediately implementing a reign of repression and terror. The NKVD began by registering and tracking anti-Soviet elements and soon after, the Soviets started conducting arrests, deportations and executions. Their main objective was to eliminate the nation’s cultural, business, political, and military elite.

After the Baltic countries were illegally annexed and incorporated into the Soviet Union in August 1940, the Kremlin sought to suppress any possible resistance to Soviet rule. In May 1941, official instructions were issued to the NKVD to exterminate active persons, including those belonging to former government, military, police, political and voluntary state defense organizations, along with those in student organizations, anti-Soviet groups, foreign companies, and also Russian immigrants and other minorities in Estonia, among others. The top secret “Directive on the Deportation of the Socially Alien Element from the Baltic Republics, Western Ukraine, Western Belorussia, and Moldavia,” declared Soviet enemies to be “under arrest or subject to deportation without any legal process.”

It is important to note that the United States and other countries refused to recognize the legitimacy of Soviet control over Estonia, Latvia, and Lithuania. The U.S. policy of non-recognition, issued on July 23, 1940 (the “Welles Declaration”), underscored support for Baltic sovereignty, territorial integrity, and international law, and remained in force for half a century.

On June 14, 1941 the USSR began its first massive deportation, which lasted four days. During this state-sponsored operation, Soviet armed groups targeted houses and silently removed residents, including children, and the elderly. Some were shot on the spot. The rest were loaded into trains bound for Siberia, to the Russian Gulags.

In Estonia, the country’s first deportations targeted the national elite. Over 10,000 Estonians were deported from June 14 to 17. Over 7,000 of them were women, children and the elderly. By the end of the deportations, more than three percent of the Estonian population had been sent to Siberia.
The Latvian State Archives list more than 15,400 people who were deported from Latvia between June 14 – 17.

On June 14, approximately 17,500 Lithuanians were deported. Forty percent of those were under 16 years old.

In all, nearly 50,000 citizens of the Baltic countries were sent to the Gulag in June 1941. Some estimates put that number as high as 65,000 victims.

Thousands of those deported died on their way to the Gulags. Those who survived were left to live a hard life; most perished there, and a smaller number were released and allowed to return home. This was all kept secret by the Soviets. There were no newspaper or radio reports about these crimes. The Kremlin orchestrated a far-reaching disinformation and censorship campaign throughout the Baltics to keep news of their criminal actions from spreading.

The deportations in the Baltics were interrupted by the German invasion against the Soviet Union. Many of the countries that belonged to the Soviet sphere saw this battle between totalitarian powers as an opportunity to gain back their independence – Nazi propaganda from that time claimed that Wehrmacht forces were fighting to free the Baltic people from Soviet oppression. From June 22 to June 28, Lithuania, Hungary, and Romania all saw anti-Soviet uprisings. However, no sooner had the Soviets been expelled than the Nazis took over, replacing one brutal foreign occupying force with another.

Nazi rule over Lithuania, Latvia, and Estonia lasted three years. The Soviets re-occupied the Baltic countries in 1944, and forcibly re-annexed those countries. In March 1949, the Kremlin organized a second and even more massive deportation of Baltic citizens to the Gulags.
It was not until after Stalin’s death that Soviet Premier Nikita Khrushchev in 1956 allowed the release of millions of Gulag prisoners, including most Baltic peoples still living in exile. Less than half of those deported ever returned to their homeland.

More than 200,000 people were deported from the Baltics between 1940 and 1953, a criminal legacy of Soviet rule that is today considered a crime against humanity by the European Court of Human Rights and others. As a revisionist Russian government today menaces the region, including the Baltic countries, memories of this painful period remain vivid. This month we remember the victims of Soviet deportation – men, women, and children – and honor their sacrifices.
**************
Karl Altau
Managing Director
Joint Baltic American National Committee, Inc.
9:42PM

Black Ribbon Day commemorated August 23

August 23 marked the 75th anniversary of the 1939 Molotov-Ribbentrop Pact, which divided Europe and helped start the Second World War.  The first commemoration of Black Ribbon Day to be held in the U.S. Capitol took place on August 23, with the assistance of Congressman John Shimkus (R-Ill.), the Joint Baltic American National Committee (JBANC), and the Victims of Communism Memorial Foundation.

Congressman John Shimkus (R- Ill.), who was in attendance, was the sponsor of the bill designating Black Ribbon Day (H.R. 4435), which passed the House. If the Senate passes a matching bill, the United States will join more than a dozen countries in making August 23 the official "Black Ribbon Day."

Members of Congress, ambassadors, and human rights and ethnic group leaders laid a wreath in the Freedom Foyer of the U.S. Capitol.  Among these were the three Baltic ambassadors to the United States, including the newly arrived Estonian Ambassador Eerik Marmei; Tanel Sepp, Deputy Chief of Mission at the Embassy of Estonia; Karl Altau, JBANC Managing Director, and Marju Rink-Abel, President, Estonian American National Council.
10:33AM

JBANC Thanks House Baltic Caucus members

The Joint Baltic American National Committee, Inc. (JBANC) has begun a series of meetings with members of the House Baltic Caucus to thank and recognize them for their support for Estonia, Latvia, and Lithuania.  Photo Courtesy of JBANCPictured at a recent meeting are (right to left) upcoming JBANC Chair Marju Rink-Abel, Managing Director Karl Altau, Maryland Congressman Chris Van Hollen, and JBANC intern Lita Juberte.  

The House Baltic Caucus currently has 52 Members, and is co-chaired by Congressmen John Shimkus (R-IL) and Adam Schiff (D-CA).
1:23PM

Black Ribbon Day (Aug. 23) resolution passes in U.S. Congress

From Jaak Pedak, 5/23/14: 

The Black Ribbon Day resolution passes yesterday (May 22) in the U.S. Congress - to recognize victims of Soviet communist and Nazi regimes. 

This is especially important in light with what is happening in Ukraine today. JBANC and our volunteers spent the past two days on the Hill delivering letters to all House offices in a final push for support. Thanks especially to Congressman John Shimkus for his leadership on this over the past two years in pushing this through. More information available over coming days via JBANC media. 

Baltic-American communities, especially, worked hard on this over the course of this congressional session - from coast to coast. Had lots of great support from across the nation in the original resolution.

JBANC Press Release: For Immediate Release                 contact: Karl Altau 
May 23, 2014                                                              tel. 301-340-1954 / jbanc@jbanc.org
 
U.S. House of Representatives passes “Black Ribbon Day” legislation 
recognizing Victims of Soviet Communist and Nazi regimes
 
(Washington, DC) – Legislation designating August 23 as a “Black Ribbon Day” commemorating the victims of both Soviet communist and Nazi terror passed yesterday in the U.S. House of Representatives. It is a culmination of an ongoing two-year effort by the Joint Baltic American National Committee, Inc. (JBANC) seeking passage of this legislation. 
 
Congressman John Shimkus of Illinois, the co-chairman of the House Baltic Caucus, sponsored the legislation and effectively shepherded its passage in the House. The legislation, part of a National Defense Authorization Act (H.R. 4435), will now be taken up by the Senate. A conference committee of both houses will work out differences. 
 
On the eve of the bill’s passage, JBANC contacted all House member offices individually to muster needed additional support for the resolution’s passage. JBANC stressed the importance of passing the legislation this year since it marks the 75th year since the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact in 1939. The pact divided Europe between Nazi Germany and the USSR and ushered in WWII. Ultimately this led to the 50 year Soviet occupation of the Baltic countries. This year will also mark 25 years since the “Baltic Way” was organized in 1989. This human chain united some two million Estonians, Latvians, and Lithuanians in an iconic demonstration of their resolve for freedom and independence. 
 
JBANC’s appeal to Congress also highlighted the ongoing violations of Ukraine’s sovereignty and Putin’s concurrent aggression, a haunting reminder of Hitler’s and Stalin’s maneuvers leading to the outbreak of the Second World War. 
 
Over the past several years the European Parliament, Council of Europe, Canada’s Parliament, as well a number of countries in Europe have passed similar Black Ribbon Day resolutions to achieve a historical “reconciliation based on truth and remembrance.”  In passing this legislation, the United States Congress unambiguously asserts that the victims of the most destructive regimes in history will not be forgotten and will be remembered by future generations as well. 
 
Rep. Shimkus introduced the Black Ribbon Day resolution in July 2013, and about 50 co-sponsors signed on. The language of that bill, with some modifications, was adopted in the military authorization bill.  An earlier version of the Black Ribbon Day resolution was introduced in the previous Session of Congress in 2012, with significant input from JBANC. JBANC and other Baltic-Americans organizations and individuals actively joined in supporting this legislation. 
JBANC represents the Estonian American National Council, Inc., the American Latvian Association in the U.S., and the Lithuanian American Council, Inc.
11:12PM

Reception for new Music Director of the Sarasota Orchestra, Anu Tali and Estonian Ambassador Marina Kaljurand

Ambassador Marina Kaljurand was in Florida for the Official Opening of the Honorary Consulate of the Republic of Estonia in St. Petersburg, Florida and was the speaker at the Estonian Independence Day luncheon in Clearwater, FL on February 22, 2014.   During her visit Ambassador Kaljurand attended a reception for new Music Director of the Sarasota Orchestra, Anu Tali. Picturerd from left to right are: Estonian Consul General Sten Schwede, Tõnu Toomepuu, President of the Estonian Society of Central Florida, Lisa A. Mets, Honorary Consul of the Republic of Estonia, St. Petersburg, FL, Evi Kallas, Secretary, Estonian National Association of South Florida, Estonian Ambassador Marina Kaljurand, Monika Orumaa, EANC Council Member & Member of Estonian Society of Central Florida and Arno Kallas, President, Estonian National Association of South Florida.
1:50PM

Preserve your family’s history! Stanford University Libraries and the Museum of Occupations in Tallinn collecting Estonian expats’ family / Stanfordi Ülikooli Raamatukogu ja Okupatsioonide Muuseum Tallinnas ootavad väliseestlaste perekonnaraamatuid

Starting in January 2014, Stanford University Libraries (SUL) and the Museum of Occupations are conducting a campaign to collect Estonian expat community members’ family photobooks. The goal of the project is to help preserve the cultural heritage of Estonians’ journey to and life in the USA, Canada, Australia and other countries. Creating family photobooks gives families themselves a chance to decide on the selection of the material (photos, letters, documents) and stories they wish to preserve for future generations, and to compile these memoirs and memorabilia into one book.

A family photobook is a collection of stories and documents, which tells the story of one family by using text (facts, memoirs, captions) and pictures (photos, snapshots of documents). The collection may focus on the life story (or parts of the life story) of one or a few persons, or on the story of the family as a whole. In order to make such a compendium, one needs to gather suitable material, form a chronological or thematical, handwritten or computer-based text using the material, and add copies or scans of photos and documents. Finally, the text may be printed and/or binded.   It is a great project for any family!   Many on-line photo services (example: Snapfish and Shutterfly) lead the photobook maker through the process of compiling a book and then ordering printed copies.

SUL and the museum are expecting to collect material pertaining to WWII (Soviet and German occupations, escaping Estonia, life in DP camps) as well as the periods preceding (life in Estonia before WWII) and succeeding it (life in USA, Canada etc.). One of the aims of collecting the photobooks is, with the permission of photobook donors, to develop an exhibit from the material in the future.
Both those, who already have compiled such photobooks of their families, and those who are only wondering about doing so, are most welcome to get in touch with SUL and the museum:

Liisi Eglit, Assistant Curator for Estonian and Baltic Studies, Stanford University Libraries (Liisi.Eglit@stanford.edu,  (650) 847-9115)
Kadri Viires, Director of the Museum of Occupations (kadri@okupatsioon.ee

===========================================================================================

Stanfordi Ülikooli Raamatukogu ja Okupatsioonide Muuseum alustavad jaanuarist 2014 väliseestlaste perekonnaraamatute kogumiskampaaniaga ning ootavad kõiki huvitatuid projektis kaasa lööma. Projekti eesmärk on aidata talletada kultuuripärandit, mis valgustab eestlaste (pagulas)teekonda Eestist lahkumisel ning elu USAs, Kanadas, Austraalias jt välisriikides. Projekt viiakse läbi tähendusrikkal ajal, mil II maailmasõja aegsest suurest põgenemisest möödub 70 aastat.

Perekonnaraamatute ja –albumite kogumine annab seejuures perekondadele endale võimaluse teha selektsioon materjalist (fotod, kirjad, dokumendid) ja lugudest, mida nad järgmiste põlvkondade jaoks talletada soovivad, ning siduda need mälestused ja dokumendid kokku üheks trükiseks neile sobival kujul.

Perekonnaraamat või –album on tavapäraselt lugude ja dokumentide kollektsioon, mis jutustab nii teksti (faktoloogia, mälestused, pildiallkirjad) kui piltide (fotod, dokumentide ülespildistused) abil ühe perekonna/suguvõsa loo. Tegu võib olla nii ühe/mitme inimese eluloo või selle katkete edasiandmisega kui kogu perekonna ajaloole pühendatud kogumikuga. Kogumiku koostamiseks tuleb koguda kokku sobiv materjal, see kas käsikirjaliselt või arvuti abil kronoloogiliseks või temaatiliseks jutuks vormida ning lisada juurde fotode ja dokumentide koopiad või ülespildistused. Arvuti abil koostatud kogumiku võib välja printida ning soovi korral köita.

Raamatukogu ja muuseum koguvad nii II maailmasõja aega (Nõukogude ja Saksa periood, Eestist põgenemine, elu DP-laagrites) kui varasemat (elu Eestis enne II maailmasõda) ja hilisemat perioodi (elu sihtriigis) kajastavaid perekonnaraamatud. Samuti on oodatud nende eestlaste lood, kes on Eestis lahkunud hiljuti, pärast 1991. a.

Kogumiskampaania üks eesmärke on kogutud raamatutest annetajate loal näituse koostamine.

Raamatukogu ja muuseum kutsuvad endaga ühendust võtma nii neid, kel sarnased raamatud/albumid juba oma perekonna või suguvõsa kohta olemas, kui neid, kel see idee alles loomisjärgus:

Liisi Eglit, Eesti ja Balti õpingute assisteeriv kuraator, Stanfordi Ülikooli Raamatukogud (Liisi.Eglit@stanford.edu,  (650) 847-9115)

Kadri Viires, Okupatsioonide Muuseumi direktor (kadri@okupatsioon.ee) 

3:51PM

Tõnu Kaljuste wins a Grammy in the Best Choral Performance category for his work on Arvo Pärt’s “Adam’s Lament”!

Estonian conductor Tõnu Kaljuste has won a Grammy Award in the Best Choral Performance category for his work on composer Arvo Pärt’s album “Adam’s Lament” at the 56th Annual Grammy Awards in Los Angeles.

“Adam’s Lament” was recorded with the Estonian Philharmonic Chamber Choir, the Sinfonietta Riga, the Tallinn Chamber Orchestra, the Latvian Radio Choir and the Vox Clamantis ensemble.

It was recorded with Pärt’s active participation in the resonant 13th-century church of St. Nicholas in Tallinn, that surrounds the singing with a hazy echo. The album conveys a feeling of partaking of ancient religious rites in a sacred space.
In January 2013, the BBC chose “Adam’s Lament” as its recording of the month. At the beginning of January 2014, Pärt was given the title of the “world’s most performed living composer” for the third year running by the classical music event database, bachtrack.com.

“Adam’s Lament” was also nominated in the Best Contemporary Classical Composition category.
The 56th annual Grammy Awards was held on 26 January 2014 in Los Angeles, USA.