« Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides jõulutervitus - detsember 2014 | Main | EANC 2014 Awards Dinner and Seminar – Sept. 27 / ERKÜ 2014. a. auhindade õhtusöök ja seminar – 27. sept. »
5:42PM

ERKÜ auhinna õhtusöök ja ``Eestlased Ameerikas`` seminar / EANC Hosts Award Dinner and “Estonians in America” Seminar

Äsja valitud Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides XXI Esinduskogu liikmed, külalised ja teised Ameerika eestlased kogunesid Sheraton hotellis, Stamfordis, Connecticutis, 27. septembril, 2014, austama ERKÜ 2014 a. auhindade saajaid, ja kuulama erilist paneel diskussiooni teemal ``Eestlased Ameerikas: Minevik, olevik ja tulevik.``

ERKÜ korraldas paneel-diskussiooni et tähistada üle 70,000 eestlase Eestist Nõukogude sissetungi eest põgenemist 70 aastat tagasi.  Järgmised silmapaistvad isikud esinesed 100-pealisele kuulajaskonnale:

Arne Kalm ja Arved Plaks, panelistid teemal `` Eestlased Ameerikas: Minevik,`` esitasid oma perspektiive Ameerika eesti ühiskonna muutustest üle aastate, andes ülevaateid laiahaardelistest poliitilistest ja kultuurilistest tegevustest.  Arne Kalm, finantsi ala juht ja praegune ERKÜ juhatuseliige, on aktiivne Los Angelese eesti ühiskonnas;  hr. Plaks, kelle juhatuses olemise aeg just lõppes, on innukas koori ja rahvatantsu esineja, ning vabakutseline fotograf ja ajakirjanik.

Priit Vesilind, Laas Leivat, Marcus Kolga, ja Toivo Tänavsuu arutasid teemat ``Eestlased Ameerikas: Olevik.``  Hr. Vesilind, kes on endine National Georgraphic toimetaja ja ERKÜ poolt volitatud lõpetama raamatu ``Eestlased Ameerikas,`` rääkis Ameerika eestlaste ajaloo ja elukogemuste käsitlemisest raamatus.  Laas Leivat on uus Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimees, Eesti Aukonsul Kanadas ja üks Kanada ajalehe ``Eesti Elu`` toimetajatest.  Kanada eestlane Marcus Kolga on auhinnatud dokumentaalfilmide tegija.  Eriti tähelepanu väärt oli diskussioon Krimmi anekteerimisest Venemaa poolt ja Vene sissetung Ukrainasse, eriti selle mõju poliitilisele olukorrale Läänes ning Kanada ja Ameerika eestlaste tegevusele. Toivo Tänavsuu on Eestist ``Eesti Ekspressi`` ajakirjanik, kes esitas ülavaate oma hiljuti asutatud heategevast organisatsioonist, `Kingitud Elu`` (The Gift of Life - www.kingitudelu.ee), sihiga abistada eestlasi kes vajavad kalleid vähjavastaseid arstirohte.

ERKÜ juhatuseliikmed Mirjam Krull, Washingtoni (DC) Eesti Seltsi esinaine, ja Andres Simonson, e-ajakirja ``Èstonian World`` kaastööline, jagasid oma perspektiive teemal ``Eestlased Ameerikas: Tulevik.``  Hr. Simonsoni kristallkuuli abiga, mida tema laenas paneelile, arutasid esimesed kaks paneeli liiget tähtsust rohkem tähelepanu pöörata enam ja enam mitmekülgseks muutuvale ning eesti keelt mitte-valdavale Ameerika eesti ühiskonnale, ning leida viise kuidas meie noori, meie tuleviku juhte, kaasata. Andrus Viirg, Enterprise Estonia - Silicon Valley juhataja, lõpetas paneel diskussiooni ülevaatega eesti uutest firmadest USA-s, ja USA-Eesti investeerimiste tulevikust.

Paneeli moderaatorid olid Linda Rink, ERKÜ tegevjuht, ja ERKÜ juhatuseliikmed Maia Linask ja  Eric Suuberg.

Hiljem samal õhtul toimus pidulik õhtusöök, kus austati järgmisi 2014. a. ERKÜ auhindade saajaid:

Jaak Juhansoo, kauaaegne Ameerika eesti aktivist ja endine Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimees.
Nordic Press, ainsa USA eestikeelse ajakirja ``Vaba Eesti Sõna`` väljaandja.  Esimees Sirje Uriko võttis vastu auhinna.
James ja Maureen Tusty, laialt levinud filmide ``Laulev Revolutsioon`` ja ``Üheshingamine`` produtsendid.  
Eesti ameerika skaudid, pikaajalise töö eest eesti noorte eesti vaimus kasvatamisel. Auhinna võttis vastu juhataja Tiina Fischgrund.
Eesti ameerika gaidid, pikaajalise töö eest eesti noorte eesti vaimus kasvatamisel. Auhinna võttis vastu juhataja Leena Kangro.

ERKÜ auhinnad tunnustavad üksikisiku või organisatsiooni erilist tööd eesti pärandi, kultuuri ja keele alalhoidmiseks ja edendamiseks USA-s, või silmapaistvat panust spetsiifilisel erialal.
=====================================================================================================
Newly-elected members of the XXI Estonian American National Council, guests and other Estonian Americans gathered at the Sheraton Hotel in Stamford, Connecticut, on September 27, 2014, to honor the recipients of EANC‘s 2014 awards, and to hear a special panel discussion on the topic:  “Estonians in America: Past, Present, and Future.”  

EANC hosted the panel discussion to mark the 70 years since the September, 1944, flight of over 70,000 Estonians from the Soviet invasion of Estonia.  The following distinguished panelists presented their views to the audience of about 100:

Arne Kalm and Arved Plaks, the panelists for “Estonians in America: The Past,” provided their perspectives on how the Estonian community in the United States has changed over the years, with an overview of its extensive political and cultural activities. Arne Kalm, a finance executive and current EANC Board member, is an active member of the Los Angeles Estonian community; Mr. Plaks, whose Board term just ended, is an avid participant of choir and folk dance performances, and a free-lance photographer and writer.

Priit Vesilind, Laas Leivat, Marcus Kolga, and Toivo Tänavsuu discussed “Estonians in America: The Present.”  Mr.Vesilind, who is a former senior editor at National Geographic, and has been engaged by EANC to finish the book “Estonians in America,” discussed his view on how to present the Estonian American history and experience in the book. Laas Leivat is the new president of the Estonian World Council, the Estonian Honorary Consul General in Canada and an editor of the Canadian newspaper “Eesti Elu.”  Canadian Estonian Marcus Kolga is an award-winning documentary filmmaker. Particularly noteworthy was the discussion of the Russian annexation of Crimea and invasion of Ukraine and the impact on the political landscape in the West and for Estonian American and Estonian Canadian acitivity. Toivo Tänavsuu is an Estonian journalist with ``Eesti Ekspress,`` who provided an overview of his recently-founded Estonian charity, “Kingitud Elu” (The Gift of Life - www.kingitudelu.ee), to help Estonians needing expensive cancer medicines.  

EANC Board members Mirjam Krull, Chair of the Washington, D.C. Estonian Society, and Andres Simonson, guest writer for the e-magazine “Estonian World,” shared their perspectives on “Estonians in America: The Future.“  With the aid of Mr. Simonson’s crystal ball, which he lent to the panel, the two panelists discussed the importance of recognizing an increasingly diverse and non-Estonian-speaking Estonian American community, and also ways to include our youth, who are our future.  Connecticut Estonian scouts and girl guides, who were in uniform and helped with registration of attendees, were singled out as examples of our future leaders.  Andrus Viirg, Director of Enterprise Estonia - Silicon Valley, ended the panel discussion with an overview of Estonian start-up firms in the United States, and the future of investments between the United States and Estonia.

Panel moderators were Linda Rink, EANC Executive Director, and EANC Board members Maia Linask and Eric Suuberg.  
 
Later that evening, a festive awards dinner honored  the following 2014 EANC award recipients: 
Jaak Juhansoo, long-time Estonian American  activist and former Estonian World Council president. 
The Nordic Press, publisher of Vaba Eesti Sõna, the only U.S. Estonian-language newspaper. Chairman Sirje Uriko received the award.
James and Maureen Tusty, producers of the widely-viewed films “The Singing Revolution” and “To Breathe As One.”
The Estonian American Boy Scouts, for long-time work instilling the Estonian spirit in our youth.  President Tiina Fischgrund received the award. 
The Estonian American Girl Guides, for long-time work instilling the Estonian spirit in our youth. President Leena Kangro received the award. 

EANC’s awards recognize the work of exceptional individuals or entities in preserving and nurturing our Estonian heritage, culture and language in the United States, or for outstanding contributions in a field of endeavor.