« EANC Sends Three Young Adults To JBANC Conference | Main | EANC Supports Scouts & Children’s Camp /ERKÜ toetab laste suvekodu ning gaide ja skaute »
11:05AM

2012 – EANC Activities Summary – A Milestone Year / 2012 - ERKÜ tähisaasta 

The past year marked a major milestone for EANC, as we celebrated our 60th anniversary and actively supported Estonian-American aims on both the political and cultural fronts. Here are highlights of EANC’s 2012 accomplishments:  

Our 60th anniversary gala celebration was a great success, with over 200 guests. The president of Estonia, Toomas Hendrik Ilves, was the keynote speaker. 

We instituted a new awards program to honor the accomplishments of Estonian Americans. The five recipients for 2012 were past EANC presidents Juhan Simonson and Mati Kõiva, Estonian Archives in the U.S., philanthropist Olga Ritso Kistler, and Ambassador Melissa Wells.

As part of our mission to preserve and foster our Estonian heritage, EANC gave out grants totaling over a quarter million dollars to: 

- Estonian American scouts, girl guides, and the Long Island Children’s Summer Camp, who received our regular annual support plus a portion of our gala income.
 - the Free Estonian Word newspaper’s projects. 
- the Joint Baltic American National Committee (JBANC), which represents our interests in Washington on a full-time basis.
- ESTO 2013 
- school curriculum materials based on the film, The Singing Revolution
- the Estonian film Crosswinds (about the 1949 deportations) 
- the book Estonians in Michigan 
- Lakewood’s Atlantic St. John’s Eve festival 
- the Estonian Heritage Society anniversary album 

As board members, we took an active role in the work of the Estonian World Council, the Joint Baltic American National Committee (JBANC), the Baltic Institute, and the Central and East European Coalition (CEEC).  EANC president Marju Rink-Abel was also president of JBANC for a year term ending in July 2012.

- With the CEEC, we participated in several Advocacy Days, meeting with US Congressmen and their staff to discuss their assistance with Baltic and Eastern European issues. 
- With JBANC’s help, there is a strong possibility of having Black Ribbon Day officially recognized by Congress
- We took part in commemorations for victims of communism and deportations, as well as events at the Embassy of Estonia in Washington, Estonian American communities, and elsewhere.

EANC took steps to strengthen our communications with Estonian Americans. 

- We developed a printed brochure about the EANC’s history and activities.
- A new quarterly bulletin, EANC Newsletter, was mailed to over 4,400 Estonian-Americans.
- We regularly provided information about our activities to the Free Estonian Word .
- Our website, www.estosite.org, was completely revamped and is now continually updated with news, articles and resources of interest to Estonian Americans and others.
=======================================================================================================================================================================================

2012 -  ERKÜ tähisaasta 

Läinud aasta oli ERKÜ-l märkimisväärne. Pühitsesime oma 60. a. juubelit ja aktiivselt toetasime Ameerika eestlaste sihte nii politiilisel kui ka kultuurilisel alal. Heidame pilgu mõningatele ERKÜ saavutustele:

ERKÜ 60. juubeli pidulik gala läks igati korda. Kohal oli üle 200 külalise ja peakõnelejaks oli Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. 

Alustasime uut ERKÜ auhinna programmi tunnustamaks ameerika eestlaste teeneid. Viis auhinna saajat olid endised ERKÜ esimehed Juhan Simonson ja Mati Kõiva, Eesti Arhiiv Ühendriikides, filantroop Olga Ritso Kistler, ning Suursaadik Melissa Wells.

Andsime toetusi mis ületasid veerand miljonit dollarit:  

- skautidele ja gaididele ning Long Islandi Laste Suvekodule - lisaks ERKÜ tavapärastele toetustele andsime osa gala sissetulekust. 
- ajaleht Vaba Eesti Sõna projektidele. 
- Ühendatud Baltic Ameerika Komiteele (JBANC), mis esindab täisajaliselt meie huvisid Washingtonis.
- ESTO 2013 läbiviimist 
- filmi Singing Revolutioni põhjal ameerika koolidele materjalide valmistamist 
- Eesti filmi Risttuules (1949. a. küüditamisest) 
- raamatut Estonians in Michigan
- Atlandi jaanipäeva Lakewoodis 
- Eesti MuinsuskaitseSeltsi juubelialbumit

Võtsime aktiivselt osa juhatusliikmetena Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu, ÜBAKi, Balti Instituudi, ning Kesk- ja Ida-Euroopa Koalitsiooni tööst.   ERKÜ esimees Marju Rink-Abel oli ÜBAK-i president aastaks roteerivas korras, kuni juuli, 2012. 

- Kesk- ja Ida-Euroopa Koalitisiooniga viidi läbi mitu nn. Advocacy Day miitingut, mille raames külastati USA Kongressi liikmeid ja nende staape, ning diskuteeriti Balti ja Ida-Euroopa valdkondi milles Kongress võiks abiks olla.
- JBANCi abiga on väljavaateid saada Kongressi otsust Musta Lindi Päeva (Black Ribbon Day) nimetamiseks ametlikuks tähtpäevaks.
- Võtsime osa kommunismi ohvrite ja küüditatute mälestuste tähistamistest ning üritustest Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Washingtonis, eesti seltsides, ja mujal.

Võtsime samme sidemete tugevdamiseks ameerika eestlastega:  

- Koostasime broshüüri ERKÜ ajaloost ja tegevusest 
- Andsime välja uue, kvartalis ilmuva ringkirja, ERKÜ Teataja, ja saatsime selle üle 4400 Ameerika eestlasele
- Avaldasime informatsiooni meie tegevuse kohta Vaba Eesti Sõnas 
- Täielikult uuendasime ERKÜ kodulehekülge, www.estosite.org, ja pidevalt lisame informatsiooni uudistest, artiklitest ja ressursidest, mis pakuksid huvi Ameerika eestlastele ja teistele.