« EANC 60th Anniversary Gala Awards / ERKÜ 60 aastapäeva gala auhinnad | Main | EANC 2011 SURVEY RESULTS »
4:19PM

EANC's 2011 Activities Summary

EANC’s activities in 2011 were many-faceted, ranging from informational activity in the political arena, providing funds to support American-Estonian initiatives, maintaining contacts by providing information and organizing meetings, and strengthening EANC’s internal activities.  

Highlights were:
 • Participated actively in the Estonian World Council, the Joint Baltic American National Committee (JBANC), and the Central and East European Coalition. JBANC’s conference took place on April 1-2, 2011, in Washington DC; at that time EANC assumed JBANC’s directorship for a one-year term.  Participated in the Estonian World Council’s annual conference in Lund, Sweden, (April 15-16, 2011), as well as the Estonians Abroad II conference in Tallinn, Sept. 30-Oct. 1, 2011.
 • The Central and East European Coalition organized “Advocacy Day” in April and October, which included visits with U.S. Congress members and staff to discuss areas where Congress can provide assistance.
 • EANC is represented in the leadership of the Baltic Institute, which is a new organization headquartered in Maryland.  The Institute’s goal is to support, initiate, and publish research about the Baltic countries’ activities and historical background. Topics under consideration include economics, security, energy, politics, recent history, society, etc. 
 • Organized the successful Estonian Congress of Organizations held on Aug. 3, 2011, in Portland, Oregon.  Approximately 50 – 60 individuals participated.
 • EANC entered into an agreement with Jim Tusty’s firm regarding a new film, Songs of Defiance (about the Estonian Song Festivals), decided to provide some financial support, and is also now accepting contributions for its production.
 • In addition to EANC’s usual support recipients (girl guides and scouts, Estonian Archives in the U.S., children’s summer camp, New York Cultural Days, etc.), EANC supported the newspaper’s, Free Estonian Word, special projects, a new Estonian school in Washington DC, and the production of Lembit Beecher’s Estonian-themed opera.
 • EANC’s Strategy Committee conducted a survey to obtain feedback on EANC’s activities and organization.  The survey form was published in the Free Estonian Word (to be filled out and mailed in) and online.  Approximately 200 responses were received, primarily from older individuals.  In general, respondents gave the highest ratings to EANC’s politically focused work and supporting the film The Singing Revolution.
 • Began updating EANC’s database of Estonian Americans.
 • Initiated the development of a new website for EANC. 
 • Developed and produced an introductory brochure about EANC, for the annual direct mail donation campaign.
 • Initiated planning for EANC’s 60th anniversary gala (Sept. 29, 2012).
 • Launched the annual direct mail donation campaign, which was augmented by an additional donation drive by EANC’s California delegates.
 • Held the annual meeting of the EANC XX Council, which took place on Sept. 18, 2011, at the Estonian Embassy in Washington.  Held seven board meetings. 
 • At the annual meeting, the decision was made to hire a salaried Executive Director for EANC, and a committee was formed to select a qualified individual.
Highlights of EANC’s activities are regularly published in the Free Estonian Word newspaper.  EANC’s president and other Board members have represented EANC at many events held at the Estonian Embassy, various local Estonian American organizations, and elsewhere.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
ERKÜ 2011. a. tegevuse aruanne

ERKÜ tegevus oli mitmekülgne, hõlmates poliitilist selgitustööd; toetuste andmist ameerika eestlaste ettevõtetele; kontakti hoidmist informatsiooni ja kohtumiste korraldamisega; ning ERKÜ administratiivtöö tugevdamist.
 • Võeti aktiivselt osa ÜEKN, Ühendatud Balti Ameerika Komitee (ÜBAK), ning Kesk- ja Ida Euroopa Koalitsiooni tööst.  ÜBAKi konverents toimus 1.-2. aprillil, 2011, Washingtonis.  Seal võttis ERKÜ ÜBAKi juhtimise üle üheks aastaks.  Osaleti ÜEKN-i aastakoosolekul 15.–16. aprill Lundis, ning Rahvuskaaslaste II konverentsil Tallinnas, 30. september – 1. oktoober.
 • Kesk- ja Ida Euroopa Koalitisiooniga viidi läbi aprillis ja oktoobris nn. Advocacy Day, mille raames külastati USA Kongressi liikmeid ja nende staape, ning diskuteeriti valdkondi, milles Kongress võiks abiks olla. 
 • ERKÜ on esindatud Baltic Institute-i juhatuses.  Baltic Institute on uus organisatioon asukohaga Marylandis.   Tema siht on ergutada ning avaldada uurimusi Balti riikide tegevusest ning taustast. Teemad millest ollakse huvitatud on majandus, julgeolek, energia, poliitika, lähiajalugu, ühiskond, jne. 
 •  Korraldati õnnestunud Eesti Rahvusorganisatsioonide Kongress 3. augustil, 2011, Portland, Oregonis.  Osavõtt 50-60 inimest.
 • ERKÜ sõlmis lepingu Jim Tusty firmaga uue filmi Songs of Defiance (Eesti laulupidudest) tegemiseks, otsustas seda majanduslikult toetada, ning võtab vastu annetusi filmi toetuseks.
 • Lisaks ERKÜ tavapärastele toetustele (gaidid, skaudid, Eesti Arhiiv USAs, laste suvelaager, NY Kultuuripäevad, jne.), toetas ERKÜ ajaleht Vaba Eesti Sõna projekte; Washingtoni linna uut eesti kooli, Lembit Beecheri eestiteemalise ooperi lavastamist.
 • Strateegia komitee levitas küsitluslehte, tagasiside saamiseks ERKÜ tegevuse ja struktuuri kohta. Küsitlusleht ilmus Vaba Eesti Sõnas ning internetis.  Umbes 200 vastust tuli, peamiselt vanema generatsiooni poolt.  Üldiselt hinnatakse kõige rohkem poliitilist tööd ja filmi Singing Revolution toetamist.
 • Hakati uuendama ja parandama ameerika eestlaste aadresside andmebaasi.
 • Alustati ERKÜ uue kodulehekülje loomisega.
 • Valmistati ERKÜ-t tutvustav brošüür, välja saatmiseks aasta korjanduskirjaga.
 • Alustati ERKÜ 60. a. juubeli gala (29. sept., 2012) kavandamisega.
 •  Viidi läbi korjandusaktsioon ERKÜ heaks.  Lisaks korraldasid ERKÜ California esindajad teise aktsiooni oma piirkonnas.
 • Viidi läbi XX Esinduskogu aastakoosolek. mis toimus 18. septembril, 2011, Eesti Saatkonnas Washingtonis.  Peeti 7 protokollitud juhatuse koosolekut.
 • Aastakoosolekul otsustati palgata ERKÜ tegevjuht ja moodustati toimkond sobiva inimese leidmiseks.
ERKÜ tegevuse tähtsamatest sündmustest on avaldatud informatsiooni ajalehes Vaba Eesti Sõna. Esimees ja juhatuseliikmed on esindanud ERKÜ-t mitmel üritusel  Eesti Vabariigi Suursaatkonnas, eesti seltsides ja mujal.